Mapa stránok Dnes je utorok , 2. jún 2020, meniny má Xénia , zajtra Karolína
Počasie
Správy SME
Kaliňákov hasič Nejedlý neodchádza pre kauzy. Je nadbytočný
Alexander Nejedlý pomáhal pri korone.
Dobré ráno: Vraciame sa do normálu, tak prečo máme núdzový stav?
Od stredy sa uvoľňujú ďalšie opatrenia.
Pellegriniho percentá sú virtuálne
Kiska si k svojmu potenciálu ani nepričuchol.

Aktuality

Koranavírus

Smart karanténa alebo štátna karanténa

Podľa platného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR sa nariaďuje všetkým osobám, ktoré od 22. mája 2020 od 20.00 hod vstúpia na územie SR, izolácia v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky ochorenia COVID-19 alebo preukázania sa aktivovanou mobilnou aplikáciou na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie.

Bližšie TU https://www.zmos.sk/smart-karantena-alebo-statna-karantena--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

Trnavská cesta 52

P.O.BOX 45

826 45 Bratislava

 

 Číslo: OLP/4449/2020 Bratislava 28.05.2020

 

 

 

Opatrenie

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného  zdravotníctva  podľa  §  5  ods.  4  písm.  h)  zákona  č.  355/2007  Z.  z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie v zmysle podľa § 48 ods. 4 písm. c) a § 48 ods. 5 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7, 20 a 25 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov vydal opatrenie č. OLP/3355/2020 z 20.04.2020   v znení neskorších opatrení, ktoré dopĺňa nasledovne:

 

Týmto opatrením sa výnimky z povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest dopĺňajú o:

„-  osoby nevesty a ženícha pri svadbe,

-       žiakov pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania,

-           poslucháčov pri konaní štátnych jazykových skúšok,“

 

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom 28. mája 2020 od 12:00.


O d ô v o d n e n i e

 

Vzhľadom na priaznivý vývoj epidemiologickej situácie v Slovenskej republike Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky týmto opatrením rozšíril výnimky týkajúce sa prekrytia horných dýchacích ciest. Výnimka z použitia prekrytia horných dýchacích ciest sa umožňuje vzhľadom na charakter vykonávaného výchovno-vzdelávacieho procesu, pri ktorom je dôležitá verbálna ale aj neverbálna komunikácia medzi zamestnancami a žiakmi     z dôvodu odovzdávania a prijímania potrebných informácií a plnenia úloh v rámci výchovno- vzdelávacieho procesu.

 

 Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

 hlavný hygienik Slovenskej republiky


ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

Trnavská cesta 52

P.O.BOX 45

826 45 Bratislava

 

 Číslo: OLP/4362/2020 Bratislava 26.05.2020

 

 

 Opatrenie

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

  Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného  zdravotníctva  podľa  §  5  ods.  4  písm.  h)  zákona  č.  355/2007  Z.  z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie v zmysle podľa § 48 ods. 4 písm. c) a e) dopĺňa opatrenie č. OLP/4083/2020 z 19.05.2020 v znení neskorších opatrení nasledovne:

 V bode „B“ sa vypúšťa nasledovná veta:

„- počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky, táto podmienka sa nevzťahuje na deti,“

a nahrádza sa vetou:

„- počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z plochy prevádzky určenej pre zákazníkov, táto podmienka sa nevzťahuje na deti; táto podmienka taktiež neplatí, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržiavať odstup medzi jednotlivými zákazníkmi minimálne 2 metre, alternatívne táto podmienka taktiež neplatí pre prevádzky verejného stravovania, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržať odstup 2 metre medzi stolmi v zariadení určenými pre zákazníkov,“

 

V bode „B – Prevádzky verejného stravovania sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné“ sa vypúšťa nasledovná veta:

„- medzi stolmi musia byť dodržané odstupy minimálne dva metre,“

 V bode „B – Prevádzky verejného stravovania sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné“ sa vypúšťa nasledovná veta:

„- otváracie hodiny týchto prevádzok spôsobom predaja mimo donáškovej služby sa obmedzujú na hodiny od 06:00 hod. do 22:00 hod.,“

a nahrádza sa vetou:

„- otváracie hodiny týchto prevádzok spôsobom predaja mimo donáškovej služby sa obmedzujú na hodiny od 06:00 hod. do 22:00 hod., to neplatí pre organizovanie hromadných spoločenských akcií v uzavretej spoločnosti, za predpokladu, že je prevádzkovateľovi organizátorom poskytnutý zoznam prítomných osôb, pričom prevádzkovateľ je povinný tento zoznam po uplynutí doby 30 dní zlikvidovať,“

 

Výnimky podľa bodu „C“ sa dopĺňajú o:


„17. turistické informačné kancelárie,


18.         prevádzky    divadelných,    hudobných,    filmových     a iných     kultúrnych predstavení,


19.  ambulantný predaj,


20.  prevádzky taxislužieb,


21.  prevádzky autoškôl.“

 

 Termín účinnosti: od 27. mája 2020 od 6:00. 


 O d ô v o d n e n i e 

 Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa.
Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11. 3. 2020 pandémiu ochorenia COVID-19. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID-19 v Slovenskej republike a v súlade s postupným plánom otvárania prevádzok vydal opatrenie, ktorého obsah je uvedený v záväznej časti tohto opatrenia. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zároveň upravil podmienky týkajúce sa maximálneho počtu zákazníkov v prevádzke.

Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky


ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

Trnavská cesta 52

P.O.BOX 45

826 45 Bratislava

 

 sp. zn.: OLP/4361/2020 Bratislava, 25.05.2020

 

 Opatrenie

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia        a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie  podľa

§ 12 ods. 2 písm. b), c) a f), § 48 ods. 4 písm. l) a § 60a ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. nariaďuje toto

  opatrenie:

 Všetkým osobám, ktoré sa k 26. máju 2020, 8:00 hod. nachádzajú z dôvodu prekročenia hraníc Slovenskej republiky v izolácii v zariadeniach určených štátom, sa nariaďuje zdržať sa v tejto izolácii na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky ochorenia COVID-19 alebo preukázania sa aktivovanou mobilnou aplikáciou na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie podľa § 60a ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. (ďalej len mobilná aplikácia „eKaranténa“). Potvrdenie aktivácie mobilnej aplikácie eKaranténa zabezpečí príslušník Policajného zboru v zariadení určenom štátom. Následne po zistení negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19, alebo po potvrdení aktivovania mobilnej  aplikácie  eKaranténa,  sa  tejto  osobe  nariaďuje  izolácia  v domácom  prostredí  v celkovej súhrnnej dobe 14 dní. Tieto osoby sú povinné sa bezodkladne presunúť na miesto izolácie v domácom prostredí. Zároveň osoby, ktoré sa v zariadení určenom štátom nepodrobili laboratórnej diagnostike ochorenia COVID-19 sú povinné sa najskôr na 5. deň od vstupu na územie Slovenskej republiky podrobiť sa laboratórnej diagnostike RT-PCR na ochorenie COVID-19. Po dobu domácej izolácie sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s nimi    v spoločnej domácnosti. Všetky osoby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť domácej izolácie sú povinné sa bezodkladne telefonicky hlásiť na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva.


 O d ô v o d n e n i e

 Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa a vyhlásila na postihnutom území Slovenskej republiky núdzový stav podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 19. marca 2020.

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11.03.2020 pandémiu ochorenia COVID-19.

 

Podľa § 60a ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 môže úrad verejného zdravotníctva na účely plnenia opatrenia podľa § 12 ods. 2 písm. f) rozhodnúť o tom, že fyzické osoby, ktoré majú povinnosť podrobiť sa nariadenej izolácii v zdravotníckom zariadení alebo v inom určenom zariadení, sa môžu nariadenej izolácii podrobiť v domácom prostredí za podmienky ustanovenej v odseku 3.

Podľa § 60a ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. podmienkou možnosti podrobiť sa nariadenej izolácii v domácom prostredí podľa odseku 2 je písomný súhlas alebo inak hodnoverne preukázateľný súhlas fyzickej osoby s podrobením sa izolácii v domácom prostredí za použitia mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie.

 

 Toto opatrenie je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike.

Osoba, ktorej týmto opatrením vznikla povinnosť izolácie, je povinná:

a)  sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať zodpovednú osobu karanténneho zariadenia a v prípade domácej izolácie ošetrujúceho lekára a územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a podrobiť sa odberu biologického materiálu,

b)  zdržať sa sociálnych kontaktov,

c) zdržať sa cestovania, okrem bezodkladného presunutia sa do miesta izolácie v domácom prostredí,

d) zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v mieste izolácie vnímavé osoby. 

Nerešpektovanie tohto opatrenia je priestupkom na úseku verejného zdravotníctva podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 56 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 1659 eur. V blokovom konaní môžu aj orgány Policajného zboru a obecnej polície uložiť páchateľovi za nerešpektovanie tohoto opatrenia pokutu vo výške do 1000 eur.


 Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

 hlavný hygienik Slovenskej republikyÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

    SLOVENSKEJ REPUBLIKY

   Trnavská cesta 52

  P.O.BOX 45

  826 45 Bratislava

 

 Číslo: OLP/4085/2020 Bratislava 19.05.2020

 

 

 Opatrenie

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

  

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného  zdravotníctva  podľa  §  5  ods.  4  písm.  h)  zákona  č.  355/2007  Z.  z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov nasledovné

 

opatrenia:

 Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad 100 osôb.

 

Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať akékoľvek hromadné podujatia súťažnej športovej povahy.


Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

-  vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),

-     vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,

-   zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

-    zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

-    zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:

-          ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,

-           pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,

-          zákaz podávania rúk,

-  pri účasti na hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby  žijúce v spoločnej domácnosti alebo pre partnerov,

-  zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov.


Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií. Súčasne sa ukladá povinnosť pri výkone bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií:

 -     vstup a pobyt v kostole alebo v príslušných priestoroch umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),

-     pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

-   zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) bol minimálne 2 metre,

-  preferenčne recitovať bohoslužby alebo príslušný obrad - ak je to možné s ohľadom na tradíciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti uprednostniť recitovanú formu pred spevmi, dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,

- z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,

- pokiaľ je to možné usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách,

- dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety,

- pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky. Pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku, nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii),

- ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa nahradí úklonom alebo gestom úsmevu),

- v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),

- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,

- tam, kde je to možné, prednostne usporadúvať bohoslužby a iné obrady v exteriéroch za dodržania odstupov 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti),

- smútočnú hudbu počas pohrebného obradu riešiť prednostne reprodukovanou formou, pri východe z kostola alebo príslušných priestorov je potrebné riadiť vychádzanie ľudí s odstupmi aspoň 2 metre a zabrániť zhlukovaniu.

Tento zákaz sa nevzťahuje na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov a orgánovúzemnej samosprávy. Súčasne sa ukladá povinnosť pri konaní zasadnutí a schôdzí štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy:

- pri zasadnutiach a schôdzach za prítomnosti verejnosti zabezpečiť v týchto priestoroch dodržiavanie všetkých ostatných povinností – protiepidemických opatrení, vyplývajúcich pre priestory štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy,

- zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

- zaistiť meranie telesnej teploty určeným osobám pri vstupe do objektov štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy,

- zaistiť pri vstupe do budovy štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

- zabezpečiť nosenie ochranných rúšok osobami pohybujúcimi sa v objekte štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy,

- zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosol (napr. sušiče rúk) a nahradiť ich papierovými utierkami,

- zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:

- ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,

- pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, najmenej 20 sekúnd, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,

- zákaz podávania rúk;

- v prípade podávania stravy dodržiavať všetky hygienické a protiepidemické opatrenia.

V praxi to znamená, že personál musí mať osobné ochranné pracovné prostriedky. Výdaj stravy je potrebné zabezpečiť tak, aby sa v jedálni nachádzal obmedzený počet osôb a aby za stolom sedela jedna osoba; stoly rozmiestniť minimálne 2 m od seba. Príbor pre osobu zabaliť do papierovej vreckovky, aby nedošlo ku kontaminácii ďalších príborov,

- pri potrebe osobného kontaktu dodržiavať vzdialenosť od osoby minimálne 2 m,

- zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

- zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov (napr.: pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš) dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.


Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňa 20. mája 2020.


Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č.OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020.


O d ô v o d n e n i e

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky opatrením č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020 z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19 nariadil podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. opatrenie, ktorým všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakázal organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

 Vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu tak v Slovenskej republike, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pristúpil ku kroku uvoľnenia podmienok organizovania hromadných podujatí a to zavedením limitu počtu ľudí, od ktorého sa na hromadné podujatie zákaz uložený týmto opatrením vzťahuje, ako aj zavedením špecifických podmienok, za ktorých sa môžu hromadné podujatia menšieho rozsahu uskutočňovať.


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky

Zmiernenie karanténnych opatrení od pondelka 18.05.2020. Úrad verejného zdravotníctva postupne zmierňuje svoje opatrenia. Termín účinnosti nového opatrenia je od 18.mája 2020 od 07:00 do odvolania. Ide o výnimky z povinnosti izolácie (štátnej, domácej). Viac TU https://www.zmos.sk/zmiernenie-karantennych-opatreni-od-pondelka-18-05-2020--oznam/mid/405616/.html#m_405616Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/4083/2020 zo dňa 19.05.2020. Opatrenie vo vzťahu k prevádzkam a zariadeniam je k dispozícii TU

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/19_05_2020_navrh_opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_3_faza_01.pdf

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

Trnavská cesta 52
P.O.BOX 45
826 45 Bratislava

 

 Číslo: OLP/4084/2020 

Bratislava 19.05.2020

 

 Opatrenie

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len

„zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky  vládou  Slovenskej  republiky  uznesením  vlády  Slovenskej  republiky  č.  111     z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie v zmysle podľa § 48 ods. 4 písm. c) a § 48 ods. 5 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7, 20 a 25 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov mení opatrenie č. OLP/3355/2020 z 20.04.2020    v znení opatrenia č. OLP/3970/2020 zo dňa 11.05.2020 nasledovne:

 

Veta „- osôb žijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak je ich vzdialenosť od iných osôb minimálne 20 metrov.“ sa nahrádza vetou „- osôb žijúcich     v jednej domácnosti, pri pobyte v exteriéri, ak ich vzdialenosť je od iných osôb minimálne 5 metrov,“

 Veta „- osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak ich vzájomná vzdialenosť je minimálne 20 metrov.“ a nahrádza sa vetou „- osôb nežijúcich v jednej domácnosti, pri pobyte v exteriéri, ak ich vzájomná vzdialenosť je minimálne 5 metrov.“

Zároveň sa opatrenie dopĺňa o nasledovné výnimky z povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest:


- "pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,

- žiakov základnej školy v interiéri a exteriéri školy v rámci výchovno- vzdelávacieho procesu,

- deti v interiéri a exteriéri materskej školy a jaslí,

- osoby pri výkone športu na vnútorných či vonkajších športoviskách

- fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania.“ 

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom 20. mája 2020.


O d ô v o d n e n i e

 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike vydal opatrenie, ktorého obsah je uvedený v záväznej časti tohto opatrenia.

Ochorenie COVID-19 patrí medzi kvapôčkovú infekciu a šíri sa primárne vzdušnou cestou pri kašľaní, kýchaní alebo rozprávaní. Prekrytie horných dýchacích ciest je jedným      z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky. Cieľom je zabrániť prenosu kvapôčok od nosičov tohto ochorenia a následne tak ďalšiemu šíreniu ochorenia v populácii.

Vzhľadom na priaznivý vývoj epidemiologickej situácie v Slovenskej republike Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky týmto opatrením rozšíril výnimky týkajúce sa prekrytia horných dýchacích ciest pri pobyte v prírode pre osoby žijúce v jednej domácnosti, ak ich vzdialenosť je od iných osôb minimálne 5 metrov ako aj pre osoby nežijúce v jednej domácnosti, ak ich vzájomná vzdialenosť je minimálne 5 metrov. Uvedená vzájomná dištančná vzdialenosť, ktorú je potrebné dodržať, sa považuje vo všeobecnosti za dostatočnú pre zabránenie prenosu ochorenia pri pobyte vo vonkajšom prostredí. V súlade s postupným uvoľňovaním protiepidemických opatrení súčasne Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky týmto opatrením rozšíril výnimky týkajúce sa prekrytia horných dýchacích ciest pre pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, žiakov základnej školy v interiéri a exteriéri školy pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu a deti pri pohybe v interiéri a exteriéri materskej školy. Výnimka z použitia prekrytia horných dýchacích ciest sa umožňuje vzhľadom na charakter vykonávaného výchovno-vzdelávacieho procesu, pri ktorom je dôležitá verbálna ale aj neverbálna komunikácia medzi zamestnancami a žiakmi (deťmi v materských  školách)  z dôvodu  odovzdávania  a prijímania potrebných  informácií a plnenia úloh v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.

Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. poslaním civilnej ochrany je v rozsahu ustanovenom týmto zákonom chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Toto opatrenie naďalej zostáva jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike.

 

  Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

 hlavný hygienik Slovenskej republiky

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

Trnavská cesta 52

P.O.BOX 45

826 45 Bratislava


 Číslo: OLP/3881/2020 Bratislava 06.05.22020

 

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného  zdravotníctva  podľa  §  5  ods.  4  písm.  h)  zákona  č.  355/2007  Z.  z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariadil podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov  opatrenie  č.  OLP/2731/2020  zo  dňa  23.03.2020,  v znení  opatrení  č. OLP/3354/2020 zo dňa 20.04.2020 a č. OLP/3796/2020 zo dňa 05.05.2020, ktoré mení       a dopĺňa nasledovne:

 I.

V odseku „Súčasne sa štátnym orgánom a orgánom územnej samosprávy ukladá podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. povinnosť“

 sa vypúšťa veta „Pri zasadnutiach a schôdzach vylúčiť verejnosť a zabezpečiť inú formu informovanosti občanov,“

 a nahrádza sa vetou „Pri zasadnutiach a schôdzach za prítomnosti verejnosti zabezpečiť v týchto priestoroch dodržiavanie všetkých ostatných povinností – protiepidemických opatrení, vyplývajúcich pre priestory štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy,“

II.

S účinnosťou od 07. mája 2020 od 12:00 hod. do odvolania sa tento zákaz nevzťahuje na výkon občianskych pohrebných obradov pri dodržaní nasledovných podmienok:

-          vstup a pobyt v priestoroch pohrebného obradu umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),

-          pri vchode do priestorov pohrebného obradu aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

-          zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) bol minimálne 2 metre,

-          smútočnú hudbu počas pohrebného obradu riešiť prednostne reprodukovanou formou,

-          dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,

-          z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,

-          vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,

-          tam, kde je to možné, prednostne usporadúvať pohrebné obrady v exteriéroch za dodržania odstupov 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti),

-          pri východe z priestorov pohrebného obradu je potrebné riadiť vychádzanie ľudí s odstupmi aspoň 2 metre a zabrániť zhlukovaniu.

 

 O d ô v o d n e n i e

 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky opatrením č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020 z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19 nariadil podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. opatrenie, ktorým všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Pri činnosti štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy dochádza k stretnutiu väčšieho počtu ľudí, existuje riziko ďalšieho šírenia tohto ochorenia a preto je nevyhnutné, aby sa pri ich konaní dodržiavali vyššie uvedené protiepidemické opatrenia. Vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu na území Slovenskej republiky a z nej vyplývajúcu zvýšenú  sociálnu  a politickú  aktivitu  obyvateľstva  bolo  vhodné  a prijateľné  pristúpiť      k uvoľňovaniu režimu organizovania schôdzí a zasadnutí štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy, a to za zachovania ostatných už stanovených podmienok uloženým pre činnosť týchto orgánov.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.3.2020 bolo dňa 5. 5. 2020 doplnené opatrením č. OLP/3796/2020, podľa ktorého sa zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia s účinnosťou od 6. mája 2020 od 6:00 hod. do odvolania nevzťahuje na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania a sobášneho obradu, vrátane civilného obradu pri dodržaní stanovených podmienok uvedených v tomto opatrení. Súčasťou vyššie uvedených hromadných podujatí cirkevnej povahy sú aj pohrebné obrady. Nakoľko pohrebné obrady patria medzi spoločenské obrady neodkladnej povahy, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky považoval za náležité upraviť obdobný režim k občianskym pohrebným obradom.


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republikyÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY


Trnavská cesta 52
P.O.BOX 45
826 45 Bratislava


Číslo: OLP/3796/2020 Bratislava 05.05.2020


Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného  zdravotníctva  podľa  §  5  ods.  4  písm.  h)  zákona  č.  355/2007  Z.  z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariadil podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov opatrenie č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020, ktoré dopĺňa nasledovne:

 

S účinnosťou od 06. mája 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa tento zákaz nevzťahuje na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania a sobášneho obradu, vrátane civilného obradu pri dodržaní nasledovných podmienok:

 

-         vstup a pobyt v kostole alebo na matričnom úrade umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),

-         pri vchode do kostola alebo na matričný úrad aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

-         zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) bol minimálne 2 metre,

-         preferenčne recitovať bohoslužby alebo príslušný obrad - ak je to možné s ohľadom na tradíciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti uprednostniť recitovanú formu pred spevmi,

-         dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,

-         z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,

-         usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách,

-         dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety,

-         pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky. Pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku, nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii),

-         ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa nahradí úklonom alebo gestom úsmevu),

-         v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),

-         vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,

-         tam, kde je to možné, prednostne usporadúvať bohoslužby a iné obrady v exteriéroch za dodržania odstupov 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti),

-         pri  východe  z kostola  a matričného  úradu  je  potrebné  riadiť  vychádzanie  ľudí     s odstupmi aspoň 2 metre a zabrániť zhlukovaniu.

 

 O d ô v o d n e n i e

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky opatrením č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020 z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19 nariadil podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. opatrenie, ktorým všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Konaním bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania a sobášneho obradu, vrátane civilného obradu dochádza k stretnutiu väčšieho počtu ľudí, existuje riziko ďalšieho šírenia tohto ochorenia a preto je nevyhnutné, aby sa pri ich konaní dodržiavali vyššie uvedené protiepidemické opatrenia.

 

 Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

 hlavný hygienik Slovenskej republiky

 

 Úrad verejného zdravotníctva

Slovenskej republiky

 

Trnavská cesta 52

P.O.BOX 45

826 45 Bratislava                                                 

sp. zn.: OLP/3172/2020

Bratislava, 17.04.2020

                            

                                                      Opatrenie

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

pri ohrození verejného zdravia 


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 dňom 12.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie v súlade so závermi z rokovania Ústredného krízového štábu  Slovenskej republiky zo dňa 15.04.2020  podľa § 12 ods. 2 písm. b), c) a f) a § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. nariaďuje tieto

                                        opatrenia:

 1.      Všetkým osobám, ktoré od 20. apríla 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky ochorenia COVID-19 a následne po zistení negatívneho výsledku sa tejto osobe nariaďuje domáca izolácia v celkovej súhrnnej dobe 14 dní. Po dobu domácej izolácie podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.

Nariadenie izolácie v zariadeniach určených štátom sa nevzťahuje na nasledovné osoby:

-          osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu, 

-   tehotné ženy, osoby s onkologickým ochorením, psychiatrickým ochorením, ťažkou poruchou imunity, osoby s osobitnými výživovými potrebami, osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdca a ciev, osoby s metabolickými poruchami, osoby s epilepsiou, osoby s mentálnou poruchou, osoby so závažnými ochoreniami vyžadujúcimi pokračujúcu injekčnú liečbu v pravidelných intervaloch, zdravotne ťažko postihnuté osoby. Tieto osoby sú pri vstupe na územie Slovenskej republiky povinné predložiť v dvoch vyhotoveniach (originál a kópia) potvrdenie od lekára opatrené jeho podpisom a pečiatkou o tom, že ich zdravotný stav spadá pod vyššie uvedené zdravotné obmedzenia.

-          osoby nad 75 rokov,

a osobám im blízkym a sprevádzajúcim v dobe prekročenia štátnych hraníc SR, ktoré od 20. apríla 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky. Týmto osobám, na ktoré sa nevťahuje nariadenie o izolácii v zariadeniach určených štátom a osobám blízkym  a sprevádzajúcim  sa  za splnenia podmienky, že pri vstupe na územie Slovenskej republiky predložia v dvoch vyhotoveniach (originál a kópia) výsledok negatívneho testu RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 48 hodín, nariaďuje izolácia v domácom prostredí na dobu 14 dní. Maloletým osobám, ktoré bez sprievodu vstupujú na územie Slovenskej republiky sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí na dobu 14 dní. Po dobu domácej izolácie sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s nimi v spoločnej domácnosti. Všetky osoby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť domácej izolácie sú povinné sa bezodkladne telefonicky hlásiť na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva.

 

Nariadenie izolácie v zariadeniach určených štátom sa nevzťahuje na osoby, ktoré na území Slovenskej republiky požívajú diplomatické výsady a imunitu, ktoré od 20. apríla 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky. Týmto osobám sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí na dobu 14 dní. Po dobu domácej izolácie sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s nimi v spoločnej domácnosti. Všetky osoby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť domácej izolácie sú povinné sa bezodkladne telefonicky hlásiť na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva.

 2.      Všetkým osobám, ktoré od 20. apríla 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky sa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronicky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky uzatvorenú takúto dohodu sú povinné oznámiť umiestnenie do izolácie podľa bodu 1 miestne príslušnému lekárovi samosprávneho kraja.

 3.      Všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria sa nariaďuje, aby všetkým osobám, ktoré v období od 20. apríla 2020 od 7.00 hod. vstúpili na územie Slovenskej republiky, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti, vystavili PN z dôvodu karantény pre COVID-19.

 4.      Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na:

-      vodičov nákladnej dopravy, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky pri preprave alebo za účelom nakladania a vykladania tovaru,

-       posádky v lodnej nákladnej doprave, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky pri preprave alebo za účelom nakladania a vykladania tovaru,

-      členov posádky lietadla alebo iných členov leteckého personálu, ktorých výkon činnosti je nevyhnutný na vykonanie letu lietadla na leteckú prepravu nákladu na územie Slovenskej republiky, ktorí zotrvajú na palube tohto lietadla, okrem vykonania predletovej prípravy, naloženia alebo vyloženia leteckého nákladu,

-     členov posádky lietadla a iným členom leteckého personálu, ktorých výkon činnosti je nevyhnutný na vykonanie najmä letov lietadiel na humanitárne účely, technických a premiestňovacích letov, repatriačných letov lietadiel na palube ktorých sa nachádzajú osoby s prechodným alebo trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,

-  vodičov a posádky osobnej autobusovej dopravy, ktorí vykonávajú prepravu repatriovaných osôb na územie Slovenskej republiky,

-  rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú na/z územia Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia prepravy medzinárodných nákladných vlakov,

-        vodičov nákladnej dopravy, členov posádky lietadla alebo iných členov leteckého personálu, posádku v lodnej nákladnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej nákladnej doprave, ktorí cestujú inými spôsobmi dopravy, za predpokladu, že sa presúvajú do miesta, kde budú vykonávať nákladnú dopravu pričom miesto začiatku dopravy sa nachádza na území Slovenskej republiky; uvedenú skutočnosť musia preukázať potvrdením od zamestnávateľa v štátnom jazyku Slovenskej republiky, označením miesta výkonu práce, identifikačnými údajmi pracovníka/ov a vozidla/vozidiel,

-       posádku v lodnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky inými spôsobmi dopravy; uvedenú skutočnosť musia preukázať potvrdením od zamestnávateľa v štátnom jazyku Slovenskej republiky,

-      vodičov a posádky zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta a vodičov a posádky vykonávajúcich prevoz orgánov určených na transplantáciu, krvi a krvných náhrad,

- zamestnancov pohrebných služieb, ktorí vykonávajú medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na účely pochovania alebo spopolnenia,

-   po odsúhlasení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky na osoby, ktoré vstupujú a opúšťajú územie SR za účelom zabezpečenia liečby vážnych zdravotných stavov svojich, alebo osôb im blízkym,

-          po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky alebo Ministerstvom obrany Slovenskej republiky na tranzit príslušníkov policajných zborov prechádzajúcich územím Slovenskej republiky na plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v EÚ a príslušníkov ozbrojených síl a NATO,

-          po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na vykonanie tranzitu štátnych príslušníkov členských štátov EÚ navracajúcich sa do domovskej krajiny a prechádzajúcich územím Slovenskej republiky bez zastavenia.

 

Osobám uvedeným v tomto bode sa nariaďuje, aby v prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia bezodkladne oznámili túto skutočnosť a to telefonicky svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ uvedené osoby nemajú na území Slovenskej republiky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, oznámia túto informáciu bezodkladne na číslo tiesňového volania 112.

Vodičom nákladnej dopravy, posádke v lodnej nákladnej doprave, rušňovodičom, vozmajstrom, vlakovým čatám a obslužným pracovníkom v železničnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú alebo vystupujú na/z územia Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru sa nariaďuje, aby pri nakladaní a vykladaní tovaru používali osobné ochranné pracovné prostriedky, maximálne obmedzili priamy kontakt s personálom v zahraničí a mali vozidlo vybavené gumenými rukavicami k použitiu podľa potreby a dezinfekčné prostriedky k pravidelnému čisteniu rúk. Pre zamestnancov v železničnej doprave vyhotoví zamestnávateľ potvrdenie, ktoré jasne preukáže, že nútený prechod štátnej hranice im vyplýva z povahy ich práce, ktorou zabezpečujú nákladnú dopravu. Pre tieto osoby sa pre ich potrebný pobyt na území Slovenskej republiky mimo plnenia pracovných povinností  nariaďuje domáca izolácia, pokiaľ je to možné mimo osôb, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti.

Členom posádky lietadla a iným členom leteckého personálu, ktorých výkon činnosti je nevyhnutný na vykonanie najmä letov lietadiel na leteckú prepravu nákladu na územie Slovenskej republiky, letov na humanitárne účely, technických a premiestňovacích letov, repatriačných letov lietadiel, na palube ktorých sa nachádzajú osoby s prechodným alebo trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky, sa nariaďuje dodržiavať protiepidemické opatrenia stanovené Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Zamestnancom pohrebných služieb, ktorí vykonávajú medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na účely pochovania alebo spopolnenia, sa nariaďuje, aby pri preberaní, odovzdávaní a nakladaní ľudských pozostatkov používali respirátory FFP2 / FFP3, maximálne obmedzili priamy kontakt s personálom v zahraničí a mali vozidlo vybavené gumenými rukavicami k použitiu podľa potreby a dezinfekčné prostriedky k pravidelnému čisteniu rúk.

Vodičom a posádkam zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta, sa nariaďuje, aby transport pacienta vykonávali len vozidlami, v ktorých je oddelený priestor pre pacienta, aby pri transporte používali osobné ochranné pracovné pomôcky (respirátory FFP2 / FFP3, ochranné okuliare, rukavice) a používali dezinfekčné prostriedky k pravidelnému čisteniu rúk.

 5.      Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce v prihraničných oblastiach na území susedného štátu vo vzdialenosti pozemnou cestnou komunikáciou do 30 km od  otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo potvrdenia o takomto výkone práce.

Zároveň sa toto Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky, a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah, alebo miesto výkonu práce na území vo vzdialenosti pozemnou cestnou komunikáciou do 30 km od  otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky  a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo o potvrdení o takomto výkone práce.

Podmienkou pre obe skupiny osôb je sa pri každom vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať negatívnym testom RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 30 dní. Táto podmienka nadobúda účinnosť dňa 01. mája 2020.

6.      V odôvodnených prípadoch nespadajúcich pod body 4 a 5 môže výnimku z bodov 1 až 3 udeliť Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe odôvodnenej písomnej žiadosti člena vlády Slovenskej republiky v jeho pôsobnosti. Podmienkou udelenia výnimky na vstup na územie Slovenskej republiky je preukázanie sa negatívnym testom RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 48 hodín.

7.      Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah ako zdravotnícky pracovník v Juhomoravskom, Zlínskom, Moravsko-sliezskom alebo Olomouckom kraji Českej republiky a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce. Podmienkou pre uvedené je sa pri každom vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať negatívnym testom RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 48 hodín.

 

Termín: od 20. apríla 2020 od 7.00 hod. do odvolania

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/3012/2020 zo dňa 04.04.2020.

   O d ô v o d n e n i e

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa a vyhlásila na postihnutom území Slovenskej republiky núdzový stav podľa čl. 5  ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 19. marca 2020.

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11.03.2020 pandémiu ochorenia COVID-19.

V nadväznosti na aktuálnu epidemiologickú situáciu vo svete a v Európskej únii Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nariadil z dôvodu ochrany Slovenskej republiky pred zavlečením prenosného ochorenia COVID-19 na územie Slovenskej republiky v súlade so závermi z rokovania Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky zo dňa 15.04.2020 opatrenia uvedené v záväznej časti tohto opatrenia.

Toto opatrenie je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike.

 Osoba, ktorej týmto opatrením vznikla povinnosť izolácie, je povinná:

a)    sledovať svoj  zdravotný  stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať zodpovednú osobu karanténneho zariadenia a v prípade domácej izolácie ošetrujúceho lekára a územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a podrobiť sa odberu biologického materiálu,

b)      zdržať sa sociálnych kontaktov,

c)      zdržať sa cestovania,

d)    zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v mieste izolácie vnímavé osoby.


      Nerešpektovanie tohto opatrenia je priestupkom na úseku verejného zdravotníctva podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 56 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 1.659 eur, ak odsek 3 neustanovuje inak. V blokovom konaní môžu orgány Policajného zboru a obecnej polície uložiť páchateľovi za nerešpektovanie tohoto opatrenia pokutu vo výške do 1.000 eur.

 

    Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

    hlavný hygienik Slovenskej republiky

Na základe množiacich sa otázok súvisiacich s organizovaním pohrebných/spoločenských obradov Vám dávam do pozornosti nasledovné: 

- tam, kde je to možné, prednostne usporadúvať obrady v exteriéroch;

 - obrady usporadúvať iba pre skupiny s čo najmenším počtom osôb, t.j. obmedziť rozsah účastníkov výlučne na blízke osoby, resp. najbližších príbuzných (cca do 10 osôb);

 - z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia;

 - zároveň je potrebné utvárať podmienky a vhodnou formou (napr. prostredníctvom oznamu umiestneného pri vstupe do priestorov obradu) verejnosť informovať o potrebe dodržiavať vzájomné odstupy medzi sediacimi, resp. stojacimi osobami, ktoré nie sú z jednej domácnosti, na vzdialenosť aspoň 1,5 m, dodržiavať respiračnú etiku (kašľať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), minimalizovať priamy kontakt medzi účastníkmi vo forme podávania rúk, vzájomného objímania a pod.;

 - ďalej je potrebné vnútorné priestory, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu účastníkov obradu (vstupné haly, obradné siene a pod.) pravidelne vetrať a ich povrchy, ktoré prichádzajú do kontaktu s účastníkmi pohrebných obradov, pravidelne dezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami (podľa potreby, resp. aspoň 1x denne). 

S pozdravom

PhDr. Ivan Petrovič

Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove
Jilemnického 3370/2, 07501 Trebišov
www.ruvztv.sk

 

 
ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Trnavská cesta 52
P.O.BOX 45
826 45 Bratislava


sp. zn.: OLP/3012/2020
Bratislava, 04.04.2020Opatrenie
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 dňom 12.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie v súlade s uznesením vlády SR č. 197 zo dňa 02.04.2020 podľa § 12 ods. 2 písm. b) a f) a § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. nariaďuje tieto opatrenia:

1. Všetkým osobám, ktoré od 06. apríla 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky COVID-19 a následne po zistení negatívneho výsledku sa tejto osobe nariaďuje domáca izolácia v celkovej súhrnnej dobe 14 dní. Po dobu domácej izolácie podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám žijúcim
s ňou v spoločnej domácnosti.

Nariadenie izolácie v zariadeniach určených štátom sa nevzťahuje na nasledovné osoby:
- tehotné ženy,
- osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu,
- osoby s onkologickým, psychiatrickým ochorením, ťažkou poruchou imunity, osoby s osobitnými výživovými potrebami, osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdca a ciev, osoby s metabolickými poruchami, osoby s epilepsiou, osoby s mentálnou poruchou, osoby so závažnými ochoreniami vyžadujúcimi pokračujúcu injekčnú liečbu v pravidelných intervaloch, zdravotne ťažko postihnuté osoby alebo
osoby s inými zreteľa hodnými závažnými zdravotnými stavmi a potvrdenie o tomto zdravotnom stave doloží dodatočne bezodkladne správou od lekára,
- osoby nad 75 rokov,
- osoby, ktoré na území Slovenskej republiky požívajú diplomatické výsady a imunitu, a osobám im blízkym a sprevádzajúcim v dobe prekročenia štátnych hraníc SR, ktoré od 06. apríla 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky. Týmto osobám sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí na dobu 14 dní. Maloletým osobám, ktoré bez sprievodu vstupujú na územie Slovenskej republiky sa nariaďuje izolácia v domácom
prostredí na dobu 14 dní. Po dobu domácej izolácie sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s nimi v spoločnej domácnosti.

2. Všetkým osobám, ktoré od 06. apríla 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, sa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronicky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú
starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

3. Všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria sa nariaďuje, aby všetkým osobám, ktoré v období od 06. apríla 2020 od 7.00 hod. vstúpili na územie Slovenskej republiky, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti, vystavili PN z dôvodu karantény pre COVID-19.

4. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na:
- vodičov nákladnej dopravy, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky pri ave alebo za účelom nakladania a vykladania tovaru,
- posádky v lodnej nákladnej doprave, ktoré vstupujú na územie Slovenskej
republiky pri preprave alebo za účelom nakladania a vykladania tovaru,
- členov posádky lietadla alebo iných členov leteckého personálu, ktorých výkon činnosti je nevyhnutný na vykonanie letu lietadla na leteckú prepravu nákladu na územie Slovenskej republiky, ktorí zotrvajú na palube tohto lietadla, okrem vykonania predletovej prípravy, naloženia alebo vyloženia leteckého nákladu,
- členov posádky lietadla a iným členom leteckého personálu, ktorých výkon
činnosti je nevyhnutný na vykonanie najmä letov lietadiel na humanitárne účely, technických a premiestňovacích letov, repatriačných letov lietadiel na palube ktorých sa nachádzajú osoby s prechodným alebo trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
- vodičov a posádky osobnej autobusovej dopravy, ktorí vykonávajú prepravu repatriovaných osôb na územie Slovenskej republiky,
- rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú na/z územia Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia prepravy medzinárodných nákladných vlakov,
- vodičov nákladnej dopravy, členov posádky lietadla alebo iných členov leteckého personálu, posádku v lodnej nákladnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej nákladnej doprave, ktorí cestujú inými spôsobmi dopravy, za predpokladu, že sa presúvajú do miesta, kde budú vykonávať nákladnú dopravu pričom miesto začiatku dopravy sa nachádza na území Slovenskej republiky; uvedenú skutočnosť musia preukázať napr. potvrdením od zamestnávateľa, označením miesta výkonu práce, identifikačnými údajmi pracovníka/ov a vozidla/vozidiel,
- vodičov a posádky zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta
a vodičov a posádky vykonávajúcich prevoz orgánov určených na transplantáciu, krvi a krvných náhrad,
- zamestnancov pohrebných služieb, ktorí vykonávajú medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na účely pochovania alebo spopolnenia. Osobám uvedeným v tomto bode sa nariaďuje, aby v prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia bezodkladne oznámili túto skutočnosť a to telefonicky svojmu
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ uvedené osoby nemajú na území Slovenskej republiky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, oznámia túto informáciu bezodkladne na číslo tiesňového volania 112.
Vodičom nákladnej dopravy, posádke v lodnej nákladnej doprave, rušňovodičom, vozmajstrom, vlakovým čatám a obslužným pracovníkom v železničnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú alebo vystupujú na/z územia Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru sa nariaďuje, aby pri nakladaní a vykladaní tovaru používali osobné ochranné pracovné prostriedky, maximálne obmedzili priamy kontakt s personálom
v zahraničí a mali vozidlo vybavené gumenými rukavicami k použitiu podľa potreby a dezinfekčné prostriedky k pravidelnému čisteniu rúk. Pre zamestnancov v železničnej doprave vyhotoví zamestnávateľ potvrdenie, ktoré jasne preukáže, že nútený prechod štátnej hranice im vyplýva z povahy ich práce, ktorou zabezpečujú nákladnú dopravu. Pre tieto
osoby sa pre ich potrebný pobyt na území Slovenskej republiky mimo plnenia pracovných povinností nariaďuje domáca izolácia, pokiaľ je to možné mimo osôb, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti.
Členom posádky lietadla a iným členom leteckého personálu, ktorých výkon činnosti je nevyhnutný na vykonanie najmä letov lietadiel na leteckú prepravu nákladu na územie Slovenskej republiky, letov na humanitárne účely, technických a premiestňovacích letov, repatriačných letov lietadiel, na palube ktorých sa nachádzajú osoby s prechodným alebo trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky, sa nariaďuje dodržiavať protiepidemické opatrenia stanovené Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
Zamestnancom pohrebných služieb, ktorí vykonávajú medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na účely pochovania alebo spopolnenia, sa nariaďuje, aby pri preberaní, odovzdávaní a nakladaní ľudských pozostatkov používali respirátory FFP2/ FFP3, maximálne obmedzili priamy kontakt s personálom v zahraničí a mali vozidlo vybavené gumenými rukavicami k použitiu podľa potreby a dezinfekčné prostriedky k pravidelnému čisteniu rúk.
Vodičom a posádkam zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta, sa nariaďuje, aby transport pacienta vykonávali len vozidlami, v ktorých je oddelený priestor pre pacienta, aby pri transporte používali osobné ochranné pracovné pomôcky (respirátory FFP2 / FFP3, ochranné okuliare, rukavice) a používali dezinfekčné prostriedky k pravidelnému čisteniu rúk.

5. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike alebo v prihraničnom pásme do 30 km od štátnej hranice Slovenskej republiky, a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah v prihraničných oblastiach v pásme do 30 km od štátnej hranice Slovenskej republiky a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone
práce.

6. V odôvodnených prípadoch nespadajúcich pod body 4 a 5 môže výnimku z bodov 1 až 3 udeliť Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe odôvodnenej písomnej žiadosti člena vlády Slovenskej republiky v jeho pôsobnosti. Podmienkou udelenia výnimky na vstup do Slovenskej republiky je podrobenie sa laboratórnej diagnostike ochorenia COVID-19 a to na hraničnom priechode bezodkladne po prekročení štátnej hranice.

Termín: od 06. apríla 2020 od 7.00 hod. do odvolania

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2640/2020 zo dňa 18.03.2020.


                                         O d ô v o d n e n i e

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa a vyhlásila na postihnutom území Slovenskej republiky núdzový stav podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 19. marca 2020.
Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11.03.2020 pandémiu ochorenia COVID-19. V nadväznosti na aktuálnu epidemiologickú situáciu vo svete a v Európskej únii Úrad
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nariadil z dôvodu ochrany Slovenskej republiky pred zavlečením prenosného ochorenia COVID-19 na územie Slovenskej republiky v súlade s uznesením vlády SR č. 197 zo dňa 02.04.2020 opatrenia uvedené v záväznej časti tohto
opatrenia. Toto opatrenie je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike.

Osoba, ktorej týmto opatrením vznikla povinnosť izolácie, je povinná:
a) sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať zodpovednú osobu karanténneho zariadenia a v prípade domácej izolácie ošetrujúceho lekára a územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a podrobiť sa odberu biologického materiálu,
b) zdržať sa sociálnych kontaktov,
c) zdržať sa cestovania,
d) zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v mieste izolácie vnímavé osoby.

Nerešpektovanie tohto opatrenia je priestupkom na úseku verejného zdravotníctva podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 56 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 1659 eur.


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. v.r.
hlavný hygienik Slovenskej republiky

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Trnavská cesta 52

P.O.BOX 45

826 45 Bratislava


 Číslo: OLP/2777/2020 Bratislava 29.03.2020

 

                                              Opatrenie

                Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

                        pri ohrození verejného zdravia


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného  zdravotníctva  podľa  §  5  ods.  4  písm.  h)  zákona  č.  355/2007  Z.  z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 27. marca 2020 podľa § 48 ods. 4 písm. c) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. tieto

 opatrenia: 

A) S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:

1.  predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely,

2.             predajní drogérie,

3.             lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík,

4.             predajní novín a tlačovín,

5.             predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,

6.             prevádzok telekomunikačných operátorov,

7.             prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,

8.             prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb a leasingových služieb,

9.             prevádzok   internetových    obchodov   (eshop)    s možnosťou    vyzdvihnutia   tovaru v prevádzke a donáškových služieb,

10.      práčovní a čistiarní odevov,

11.      čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,

12.      pohrebných služieb, služieb pohrebiska a krematória,

13.      autoservisov, pneuservisov a odťahových služieb,

14.      služieb slovenskej technickej kontroly a emisnej kontroly,

15.      servisov výpočtovej a telekomunikačnej techniky,

16.      taxi služieb vykonávajúcich prepravu vecí a tovaru,

17.      advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,

18.      prevádzok kľúčových služieb,

19.      zberných dvorov,

20.      predajní metrového textilu a galantérie,

21.      predajní a servisov bicyklov,

22.      prevádzok záhradníctva a záhradnej techniky, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2,

23.      prevádzok stavebnín, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farieb lakov, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2.

 B) S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. sa do odvolania zakazuje prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením; tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky).

 C)      S účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby uvedených v písmene A tohto opatrenia nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. pre nakupujúcich (klientov) a zamestnancov dodržiavanie nasledovných hygienických opatrení:

-          vstup a pobyt v prevádzke umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),

-          pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

        -          v radách nakupujúcich zabezpečiť odstup minimálne 2 metre,

-   počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky,

-   na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie  uvedené  hygienické  opatrenia  a oznam  o  maximálnom  počte  zákazníkov  v jednom okamihu.

 D)    S účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom prevádzok uvedených v písmene A) bod 1 a 2 nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až sobota v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov.

 E)   S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. sa do odvolania nariaďuje prevádzkovateľom obchodného domu podľa § 2 ods. 4 písm. k) zákona č. 377/2004 Z. z., aby uzatvoril všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v písmene A, bod 1 až 10.

 O d ô v o d n e n i e

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa.

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11. 3. 2020 pandémiu ochorenia COVID-19.

Ústredný krízový štáb na svojom rokovaní dňa 27. marca 2020 uložil Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky úlohu vydať opatrenie pri ohrození verejného zdravia, ktorým zakáže alebo obmedzí činnosť prevádzok v rozsahu uvedenom v záväznej časti tohto opatrenia a zároveň uloží prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby povinnosť dodržiavať hygienické (protiepidemické) opatrenia.

Cieľom tohto opatrenia je potreba dočasného maximálneho obmedzenia sociálnych kontaktov   medzi   ľuďmi,    s výnimkou    maloobchodného    predaja    a predaja    služieb  v nevyhnutných oblastiach, tak aby sa v čo najväčšej možnej miere zamedzilo komunitnému šíreniu prenosného ochorenia COVID-19.

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zdôrazňuje, že cieľom opatrenia je ochrana zdravia ľudí a predchádzanie úmrtiam.

Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. v. r. hlavný hygienik Slovenskej republiky

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Aktualizované usmernenie k nakladaniu s odpadom v kontexte šírenia koronavírusu COVID-19

25.03.2020

Nový minister životného prostredia Ján Budaj apeluje na zodpovedné správanie sa aj v oblasti nakladania s komunálnym odpadom. Envirorezort je v úzkom kontakte s hlavným hygienikom, Úradom verejného zdravotníctva SR a v prípade potreby bude operatívne hľadať najlepšie možnosti s cieľom zabezpečiť bezproblémové nakladanie s odpadom.

Pri nakladaní s odpadom nedochádza k vysokej koncentrácii ľudí na jednom mieste. Prevádzky alebo činnosti, ktoré slúžia k nakladaniu s odpadom, ako zber zmesového komunálneho odpadu, zber triedených zložiek komunálneho odpadu, triediace linky, spracovanie odpadu, spaľovne odpadov, skládky odpadov nie sú žiadnymi obmedzeniami nateraz dotknuté. Práve naopak, v aktuálnej situácii je nevyhnutné, aby boli prevádzkované v rovnakom rozsahu ako doteraz.

Obmedzenia súvisiace s vydaným opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2595/2020 zo dňa 15. marca 2020 a 
č. OLP/2956/2020 zo dňa 16. marca 2020 sa týkajú činností súvisiacich s nakladaním s odpadom len v obmedzenej miere. Tieto opatrenia smerujú k prevádzkam, kde dochádza k priamemu kontaktu so zákazníkmi. V oblasti nakladania s odpadom ide o prevádzky zberných dvorov a výkupní odpadov. Tieto prevádzky nie je možné podľa Úradu verejného zdravotníctva SR v súčasnosti prevádzkovať.

Všetky subjekty, ktoré sú súčasťou systému nakladania s odpadom, a teda tento systém tvoria a zabezpečujú ho (zberové spoločnosti, prevádzkovatelia triediacich liniek, prevádzkovatelia skládok odpadov atď.), sú povinné dodržiavať platné právne predpisy v oblasti odpadového hospodárstva. Okrem iného zabezpečiť zber a odvoz odpadov (zmesového odpadu, triedených zložiek komunálneho odpadu atď.), triedenie a dotrieďovanie vyzbieraného odpadu, zhodnotenie, recykláciu a podobne. Je nespochybniteľné, že je potrebné a nutné dodržiavať pri všetkých činnostiach hygienické postupy a predpisy tak, ako pravidelne zdôrazňuje a odporúča ÚVZ SR.

V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúška, respirátory, rukavice, vreckovky likvidujú ako bežný odpad. Špeciálny postup sa tu teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len do zmesového odpadu. Odporúča sa nasledovný postup:

  • Použité ochranné prostriedky treba dať do plastovej tašky alebo vreca a pevne uzavrieť
  • Vrece či tašku treba vyhodiť do nevytriedeného komunálneho odpadu (čierny kontajner)
  • Použité ochranné prostriedky v žiadnom prípade nepatria do triedeného odpadu
  • Samozrejme si je potrebné umyť ruky a postupovať podľa všetkých hygienických pravidiel 
ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Trnavskú cesta 52

P.O.BOX 45

826 45 Bratislava

 

 Číslo: OLP/2731/2020 Bratislava 23.03.2020

 

 Opatrenie

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušny orgán podl’a § 5 ods. 4 písm. h) zákona é. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (d’alej len „zákon é. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky é. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID- 19 vyhlásenej dfia 11. 03. 2020 generálnym riadite1’om Svetovej zdravotníckej, pod1’a § 48 ods. 4 písm. d) zákona é. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona é. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvate1’stva v znení neskorsích predpisov nariad’uje nasledovné

 

opatrenie: 

Pod1’a § 48 ods. 4 písm, d) zákona c. 355/2007 Z. z. sa vsetkym fyzickym osobám, fyzickym osobám podnikatel’om a právnickym osobám zakazuje organizovat’ a usporadúvaf hromadné podujatia 3portovej, kultúmej, spoloúenskej éi inej povahy.

  Termin: od 24.03.2020 do odvolania

 

O d ô v o d n e n i e

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky 6. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa a vyhlásila na postihnutom území Slovenskej republiky núdzový stav podľa čl. S ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 19. marca 2020.

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11. 3. 2020 pandémiu ochorenia COVID-19. 

Opatrenie predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 je vydané v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2). Na základe výskytu ochorení COVID-19, ktoré boli laboratórne potvrdené Národným referenčným laboratóriom pre chrípku na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky existuje vysoké riziko, že v súvislosti s konaním hromadných podujatí, kedy dochádza k stretnutiu väčšieho počtu ľudí, môže dôjsť ďalšiemu šíreniu tohto ochorenia. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti navrhol Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky predĺžiť’ platnosť opatrenia uvedeného v záväznej časti tohto opatrenia do odvolania. 

Toto opatrenie je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike. 

Nerešpektovanie tohto opatrenia je priestupkom na  úseku  verejného  zdravotníctva podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 56 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 1659 eur.

Nerešpektovanie tohto opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.


Mgr. RNDr. MUDr. J' Mikas, PhD.

hlavný hygienik SR

URAD VEREJNEHO ZDRAVOTNICTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

Trnavska cesta 52

P.O.BOX 45

826 45 Bratislava

  Číslo: OLP/2640/2020 Bratislava 18.03.2020

 

    Opatrenie

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia


 Urad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako prislusny organ pod1’a § 5 ods. 4 pism. h) zakona c”. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnenl niekto ch zakonov (d’a1ej len „zakon c. 355/2007 Z. z.“) z dñvodu vyhlasenia mimoriadnej situacie na uzeml Slovenskej republiky vladou Slovenskej republiky uznesenlm vlady Slovenskej republiky c. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID- 19 vyhlasenej dna 11. 03. 2020 generalnym riaditel’om Svetovej zdravotnickej, nariad’uje podl’a § 12 ods. 2 pism. b) a f) a § 48 ods. 4 pism. 1) zakona é. 355/2007 Z. z tieto 

                                  opatrenia:

1.      Všetkym osobâm s prechodnym a trvalym pobytom v Slovenskej republike, zijucim na uzemi Slovenskej republiky nad 90 dni alebo zamestnanym na uzemi Slovenskej republiky, ktoré sa v obdobl od 13.03.2020 od 7.00 vratili zo zahranicia, vratane osñb, ktoré s touto osobou ziju v spoloénej domacnosti sa pod1’a § 12 ods. 2 pism. f) zâkona c. 355/2007 Z. z. nariad’uje izolacia v domacom prostredl na dobu 14 dni.

2, Vsetkym osobam s prechodnym a trvalym pobytom v Slovenskej republike, zijucim na uzemi Slovenskej republiky nad 90 dnI alebo zamestnanym na uzemi Slovenskej republiky, ktoré sa v obdobi od 13.03.2020 od 7.00 vratili zo zahranicia, sa nariad’uje pod1’a § 12 ods. 2 pism. b) zakona c. 355/2007 Z. z., aby bezprostredne po navrate do Slovenskej republiky oznamili tuto skutoénost’ a to telefonicky alebo elektronicky poskytovatel’ovi  zdravotnej  starostlivosti,  kto  poskytuje  zdravotnu  starostlivost’ v s“pecializacnom odbore vs“eobecné lekarstvo,  a s kto  m  ma uzatvorenu  dohodu o poskytovani zdravotnej starostlivosti alebo poskytovate1’ovi zdravotnej starostlivosti, ktoJ poskytuje zdravotnu starostlivost’ v “specializaénom odbore pediatria, a s ktoJm ma diet’a uzatvorenu dohodu o poskytovani zdravotnej starostlivosti.

3.      Vsetkym poskytovatel’om zdravotnej starostlivosti, ktori poskytuju zdravotnu starostlivost’ v s“pecializacnom odbore vs“eobecné lekârstvo alebo pediatria sa nariad’uje, aby u osob s prechodnym a trvalym pobytom v Slovenskej republike, zijucim na uzemi Slovenskej republiky nad 90 dni alebo zamestnanym na uzeml Slovenskej republiky, ktoré sa v obdobi od 13.03.2020 od 7.00 vratili zo zahranicia do Slovenskej republiky, vratane osñb, ktoré s touto osobou ziju v spolocnej domacnosti, vystavili PN z dovodu karantény pre COVID-19.

 4.      Opatrenie podl’a bodu 1 az 3 sa nevzt’ahuje na:

-         vodic‘ov nakladnej dopravy, ktori vstupuju na uzemie Slovenskej republiky za ucelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru;

-         vodiéov a posadky dopravnej zdravotnej sluzby, ktorl vykonavaju transport pacienta,

-         zamestnancov pohrebnych sluzieb, ktorl zabezpeéuju medzinârodnu prepravu 1’udskych pozostatkov alebo 1’udskJch ostatkov na ucely pochovania alebo spopolnenia,

-          clenov posadky lietadla alebo inJch clenov leteckého personalu, ktoJch kon ñinnosti je nevyhnutny na vykonanie letu lietadla na letecku prepravu nakladu na uzemie Slovenskej republiky, ktori zotrvaju na palube tohto lietadla, okrem vykonania predletovej pripravy, nalo2enia alebo vylozenia leteckého nâkladu

-         posadku v lodnej nâkladnej doprave, ktori vstupuju na uzemie Slovenskej republiky za uéelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru,

-         rus“ñovodiéov,   vozmajstrov,   vlakové   caty    a obsluznych    pracovnlkov v zeleznicnej nakladnej doprave, ktori vstupuju na/z uzemia Slovenskej republiky za ucelom zabezpecenia prepravy medzinarodnych nakladnych vlakov.

 

Osobam uvedenym v tomto bode sa nariad’uje, aby v pripade akychko1’vek priznakov respiracného ochorenia bezodkladne oznâmili tuto skutoénost’ a to telefonicky svojmu poskytovatel’ovi   zdravotnej   starostlivosti,   ktoJ   poskytuje   zdravotnu   starostlivost’ v specializacnom  odbore  vs“eobecné  lekarstvo,   a  s ktoJm   ma   uzatvorenu   dohodu o poskytovanl zdravotnej starostlivosti.

Vodicom nakladnej dopravy, posadke v lodnej nakladnej doprave, rus“ñovodicom, vozmajstrom, vlakovym ñatam a obsluznJm pracovnikom v zelezniénej nakladnej doprave, ktori vstupuju alebo vystupuju na/z uzemia Slovenskej republiky za ucelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru sa nariad’uje, aby pri nakladanl a vykladani tovaru pouzlvali osobné ochranné pracovné prostriedky, maximalne obmedzili priamy kontakt s personalom v zahraniéi a mali vozidlo  vybavené  gumenymi  rukavicami  k pou2itiu  podl’a potreby a dezinfekcné prostriedky k pravidelnému cisteniu ruk. Pre zamestnancov zelezniénej doprave vyhotovi zamestnavatel’ potvrdenie, ktoré jasne preukaze, ée nuteny prechod statnej hranice inn vyplyva z povahy ich prace, ktorou zabezpecuje nakladnu dopravu. Pre tieto osoby sa pre ich potrebny pobyt na uzemi Slovenskej republiky mimo plnenia pracovnych povinnosti nariad’uje domaca izolacia, pokial’ je to moiné mimo osñb, ktoré s nimi ziju  v spoloc*nej domacnosti.

Zamestnancom pohrebnych sluzieb, ktori zabezpeñuju medzinarodnu prepravu l’udskJch pozostatkov alebo 1’udskych ostatkov na uéely pochovania alebo spopolnenia sa nariad’uje, aby pri preberanl, odovzdavani a nakladani 1’udskych pozostatkov pouzivali respiratory FFP2 / FFP3, maximalne obmedzili priamy kontakt s personalom v zahranici a mali vozidlo vybavené gumenymi rukavicami  k pouzitiu  pod1’a potreby  a dezinfekcné  prostriedky k pravidelnému Cisteniu ruk. 

Vodicom a posadkam dopravnej zdravotnej sluzby, ktori vykonavaju transport pacienta sa nariad’uje, aby transport pacienta vykonavali len vozidlami, v ktoJch je oddeleny priestor pre pacienta, aby pri transporte pouzivali osobné ochranné pracovné pomñcky (respiratory FFP2   /FFP3,   ochranné   okuliare,    rukavice)   apouzlvali    dezinfekéné    prostriedky k pravidelnému cisteniu rúk.

5.        Opatrenie podl’a bodu 1 az 3 sa nevzt’ahuje na obcanov Slovenskej republiky, ktori maju trvaly pobyt alebo povolenJ prechodny pobyt v prihranicnych oblastiach v pasme do 30 km od s”tatnej hranice Slovenskej republiky a maju uzatvoreny pracovnopravny vzt’ah, obdobny pracovny vzt’ah alebo pravny vzt’ah pri vykone s”tatnej sluzby v Slovenskej republike.

 6.      Opatrenie podl’a bodu 1 az 3 sa nevzt’ahuje na obcanov Slovenskej republiky, ktori maju trvaly pobyt alebo prechodny pobyt v Slovenskej republike a maju uzatvoreny pracovnopravny vzt’ah alebo obdobny pracovny  vzt’ah  v oblasti  zdravotnictva  alebo os“etrovatel’stva v prihraniénych oblastiach Slovenskej republiky.

 7.      Opatrenie podl’a bodu 1 az 3 sa nevzt’ahuje na obcanov Slovenskej republiky, ktori maju trvaly pobyt alebo prechodny pobyt v Slovenskej republike a vykonavaju pracovnu cinnost’ v prihranicnych oblastiach v Mad’arskej republike v pasme do 30 km od s”tatnej hranice Slovenskej republiky. 

Termin: od 19.03.2020 od 6:00 do odvolania

Nadobudnutim ficinnosti tohto opatrenia sa rust opatrenie Uradu verejného zdravotnictva Slovenskej republiky c. OLP/2567/2020 zo dña 12.03.2020. 


Odôvodnenie

Vlada Slovenskej republiky vyhlasila pod1’a § 8 zakona Narodnej rady Slovenskej republiky c. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane oby ate1’st a v zneni neskorsich predpisov pocnuc diiom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situaciu z dñvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupña a vyhlasila na postihnutom uzemi Slovenskej republiky nudzo                             stav pod1’a cl. 5 ustavného zakona c. 227/2002 Z. z. o bezpecnosti s“tatu v case vojny, vojnového stavu, nimocného stavu a nudzového stavu v zneni neskors“Ich predpisov s ucinnost’ou od 19.marca 2020. Generalny riaditel’ Svetovej zdravotnickej organizacie vyhlasil diia 11. 3. 2020 pandémiu ochorenia COVID-19. V nadvaznosti na vys”s”ie uvedené skutocnosti a na aktualnu epidemiologicku situaciu vo svete, v Europskej unii a v Slovenskej republike, dochadza k sireniu ochorenia COVID- 19, ktoré ohrozuje verejné zdravie, nariadil Urad verejného zdravotnictva SR uvedené opatrenia. Toto opatrenie je jednym z dñlezitych nastrojov na zamedzenie s“irenia ochorenl COVID-19 sposobenych koronavirusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike. Akutnu infekciu dJchacich ciest spñsobuje not koronavirus (SARS-CoV-2) z ce1’ade Coronaviridae. Ochorenie sa prejavuje najma kas”l’om, dJchavicnost’ou, horuckou, zapalom pl’uc, v pripade komplikâcii mñze skoncit’ umrtim.

Na zâklade tJchto skutoénostl bolo nutné v suade s § 12 ods. 2 pism. b) a I) a § 48 ods. 4 pism. 1) zakona c. 355/2007 Z. z. ulozit’ opatrenie v suvislosti s ohrozenim verejného zdravia. Osoba, ktorej Jmto opatrenia vznikla povinnost’ domâcej izolacie je povinna:

a)   sledovat’ svoj zdravotny stay (nâhly nastup aspoñ jedného z tychto priznakov: horñcka, kas“el’, dychavicnost’) a v pripade objavenia sa priznakov bez mes“kania telefonicky kontaktovat’ os*etrujuceho lekara a uzemne prIslus“ny regionalny urad verejného zdravotnictva a podrobit’ sa odberu biologického materialu

b)    zdrzat’ sa socialnych kontaktov (napr. navs”tev kulturnych, spolocenskych, s“portovych alebo inych hromadnych podujati alebo prijimania osob alebo vykonavania spolocens ch aktivlt v mieste izolacie)

c)  zdrzat’ sa cestovania

d)  zdr2at’ sa ucasti na vyucbovych aktivitach s                                   nimkou e-learningo          ch foriem

e)  zdrzat’ sa pracovnej cinnosti s nimkou prace v mieste domacej izolacie

f)  zdrzat’ sa akychko1’vek cinnosti, ktoré si vyzaduju opustit’ miesto izolacie alebo prijlmat’ v mieste izolacie vnimavé osoby.

Nerešpektovanie tohto opatrenia je priestupkom na useku verejného Zdravotnictva podl’a § 56 zakona é. 355/2007 Z. z., za ktorý prislusny regionalny urad verejného zdravotnictva ulozi pokutu podl’a § 56 ods. 2 zakona é. 355/2007 Z. z. vo s”ke do 1659 eur. 

Mgr. RNDr. MUDr. : Jan   Mikas, PhD.

hlavny hygienik Slovenskej republiky


ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

Trnavská cesta 52

P.O.BOX 45

826 45 Bratislava

Ğíslo: OLP/2596/2020 Bratislava 16.03.2020


 Opatrenie

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia 

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušny orgán štătnej sprăvy na úseku verejného zdravotníctva  pod1’a  § 5 ods.  4 písm.  h) zákona  č. 355/2007  Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorÿch zákonov (d’alej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dóvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vlădou Slovenskej republiky uznesením vlădy Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dña 11. 03. 2020 generălnym riadite1’om Svetovej zdravotníckej organizácie nariadil v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 113 z 15. marca 2020 pod1’a § 12 ods. 2 písm. f) a § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. opatrenie č. OLP/2595/2020 zo dña 15.03.2020, ktoré na základe zăverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dńa 16.03.2020

  1. Dopĺňa opatrenie v bode A) o tieto výnimky, na ktoré sa zákaz činnosti nevzt’ahuje:

11.  pohrebné slużby, služby pohrebiska a krematória,

12.  autoservisy, pneuservisy a odt’ahové služby,

13.  taxi slużby vykonăvajúce prepravu vecí a tovaru,

14.  práčovne a čistiame odevov

 

 2. Mení opatrenie v bode D) nasledovne:

Všetkÿm osobäm, ktoré sa od 16. marca 2020 od 6:00 hod. ako zorganizované skupiny vrătili  z postihnutych  oblastí zahraničia na územie Slovenskej republiky alebo o repatriácii ktorÿch na územie Slovenskej republiky sa rozhodne, sa nariad’uje izolácia v zariadeniach určenych Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky COVID-19 a năsledne po zistení negatívneho vÿsledku sa tejto osobe nariad’uje domăca izoláciu v celkovej dobe spoločne 14 dní. 

Odôvodnenie


Generálny riaditel’ Svetovej zdravotníckej organizăcie vyhlásil dña 11. 3. 2020 pandémiu ochorenia COVID-19. Vláda Slovenskej republiky vyhlásila pod1’a § 8 zăkona Nărodnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvate1’stva v znení neskorších predpisov počnúc dñom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situăciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia Il. stupńa. 

Ústredny krízovÿ štáb, ktorÿ je koordinačnym orgánom vlády Slovenskej republiky na riešenie krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu na svojom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo dńa 16.03.2020, navrhol opatrenia, ktorÿmi st menia a dopÍñajú opatrenia nariadené Úradom verejného zdr