Mapa stránok Dnes je streda , 1. apríl 2020, meniny má Hugo , zajtra Zita
Počasie
Správy SME
Nepôjdete ani von so psom, tak si Matovič predstavuje vypnutie Slovenska
'Blackout' by mohol trvať tri až štyri týždne.
Dobré ráno: Mapa nakazených je podľa Matoviča v poriadku. Dá sa ísť aj ďalej, hovorí
Mapa koluje internetom od pondelka.
Blackout v hlave premiéra
Existujú nezmysly, ktoré veru žiadne štúdium nepotrebujú.

Aktuality

Koranavírus


ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Trnavská cesta 52

P.O.BOX 45

826 45 Bratislava


 Číslo: OLP/2777/2020 Bratislava 29.03.2020

 

                                              Opatrenie

                Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

                        pri ohrození verejného zdravia


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného  zdravotníctva  podľa  §  5  ods.  4  písm.  h)  zákona  č.  355/2007  Z.  z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 27. marca 2020 podľa § 48 ods. 4 písm. c) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. tieto

 opatrenia: 

A) S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:

1.  predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely,

2.             predajní drogérie,

3.             lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík,

4.             predajní novín a tlačovín,

5.             predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,

6.             prevádzok telekomunikačných operátorov,

7.             prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,

8.             prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb a leasingových služieb,

9.             prevádzok   internetových    obchodov   (eshop)    s možnosťou    vyzdvihnutia   tovaru v prevádzke a donáškových služieb,

10.      práčovní a čistiarní odevov,

11.      čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,

12.      pohrebných služieb, služieb pohrebiska a krematória,

13.      autoservisov, pneuservisov a odťahových služieb,

14.      služieb slovenskej technickej kontroly a emisnej kontroly,

15.      servisov výpočtovej a telekomunikačnej techniky,

16.      taxi služieb vykonávajúcich prepravu vecí a tovaru,

17.      advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,

18.      prevádzok kľúčových služieb,

19.      zberných dvorov,

20.      predajní metrového textilu a galantérie,

21.      predajní a servisov bicyklov,

22.      prevádzok záhradníctva a záhradnej techniky, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2,

23.      prevádzok stavebnín, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farieb lakov, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2.

 B) S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. sa do odvolania zakazuje prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením; tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky).

 C)      S účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby uvedených v písmene A tohto opatrenia nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. pre nakupujúcich (klientov) a zamestnancov dodržiavanie nasledovných hygienických opatrení:

-          vstup a pobyt v prevádzke umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),

-          pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

        -          v radách nakupujúcich zabezpečiť odstup minimálne 2 metre,

-   počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky,

-   na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie  uvedené  hygienické  opatrenia  a oznam  o  maximálnom  počte  zákazníkov  v jednom okamihu.

 D)    S účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom prevádzok uvedených v písmene A) bod 1 a 2 nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až sobota v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov.

 E)   S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. sa do odvolania nariaďuje prevádzkovateľom obchodného domu podľa § 2 ods. 4 písm. k) zákona č. 377/2004 Z. z., aby uzatvoril všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v písmene A, bod 1 až 10.

 O d ô v o d n e n i e

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa.

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11. 3. 2020 pandémiu ochorenia COVID-19.

Ústredný krízový štáb na svojom rokovaní dňa 27. marca 2020 uložil Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky úlohu vydať opatrenie pri ohrození verejného zdravia, ktorým zakáže alebo obmedzí činnosť prevádzok v rozsahu uvedenom v záväznej časti tohto opatrenia a zároveň uloží prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby povinnosť dodržiavať hygienické (protiepidemické) opatrenia.

Cieľom tohto opatrenia je potreba dočasného maximálneho obmedzenia sociálnych kontaktov   medzi   ľuďmi,    s výnimkou    maloobchodného    predaja    a predaja    služieb  v nevyhnutných oblastiach, tak aby sa v čo najväčšej možnej miere zamedzilo komunitnému šíreniu prenosného ochorenia COVID-19.

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zdôrazňuje, že cieľom opatrenia je ochrana zdravia ľudí a predchádzanie úmrtiam.

Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. v. r. hlavný hygienik Slovenskej republiky

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Aktualizované usmernenie k nakladaniu s odpadom v kontexte šírenia koronavírusu COVID-19

25.03.2020

Nový minister životného prostredia Ján Budaj apeluje na zodpovedné správanie sa aj v oblasti nakladania s komunálnym odpadom. Envirorezort je v úzkom kontakte s hlavným hygienikom, Úradom verejného zdravotníctva SR a v prípade potreby bude operatívne hľadať najlepšie možnosti s cieľom zabezpečiť bezproblémové nakladanie s odpadom.

Pri nakladaní s odpadom nedochádza k vysokej koncentrácii ľudí na jednom mieste. Prevádzky alebo činnosti, ktoré slúžia k nakladaniu s odpadom, ako zber zmesového komunálneho odpadu, zber triedených zložiek komunálneho odpadu, triediace linky, spracovanie odpadu, spaľovne odpadov, skládky odpadov nie sú žiadnymi obmedzeniami nateraz dotknuté. Práve naopak, v aktuálnej situácii je nevyhnutné, aby boli prevádzkované v rovnakom rozsahu ako doteraz.

Obmedzenia súvisiace s vydaným opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2595/2020 zo dňa 15. marca 2020 a 
č. OLP/2956/2020 zo dňa 16. marca 2020 sa týkajú činností súvisiacich s nakladaním s odpadom len v obmedzenej miere. Tieto opatrenia smerujú k prevádzkam, kde dochádza k priamemu kontaktu so zákazníkmi. V oblasti nakladania s odpadom ide o prevádzky zberných dvorov a výkupní odpadov. Tieto prevádzky nie je možné podľa Úradu verejného zdravotníctva SR v súčasnosti prevádzkovať.

Všetky subjekty, ktoré sú súčasťou systému nakladania s odpadom, a teda tento systém tvoria a zabezpečujú ho (zberové spoločnosti, prevádzkovatelia triediacich liniek, prevádzkovatelia skládok odpadov atď.), sú povinné dodržiavať platné právne predpisy v oblasti odpadového hospodárstva. Okrem iného zabezpečiť zber a odvoz odpadov (zmesového odpadu, triedených zložiek komunálneho odpadu atď.), triedenie a dotrieďovanie vyzbieraného odpadu, zhodnotenie, recykláciu a podobne. Je nespochybniteľné, že je potrebné a nutné dodržiavať pri všetkých činnostiach hygienické postupy a predpisy tak, ako pravidelne zdôrazňuje a odporúča ÚVZ SR.

V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúška, respirátory, rukavice, vreckovky likvidujú ako bežný odpad. Špeciálny postup sa tu teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len do zmesového odpadu. Odporúča sa nasledovný postup:

  • Použité ochranné prostriedky treba dať do plastovej tašky alebo vreca a pevne uzavrieť
  • Vrece či tašku treba vyhodiť do nevytriedeného komunálneho odpadu (čierny kontajner)
  • Použité ochranné prostriedky v žiadnom prípade nepatria do triedeného odpadu
  • Samozrejme si je potrebné umyť ruky a postupovať podľa všetkých hygienických pravidiel 
ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Trnavskú cesta 52

P.O.BOX 45

826 45 Bratislava

 

 Číslo: OLP/2731/2020 Bratislava 23.03.2020

 

 Opatrenie

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušny orgán podl’a § 5 ods. 4 písm. h) zákona é. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (d’alej len „zákon é. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky é. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID- 19 vyhlásenej dfia 11. 03. 2020 generálnym riadite1’om Svetovej zdravotníckej, pod1’a § 48 ods. 4 písm. d) zákona é. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona é. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvate1’stva v znení neskorsích predpisov nariad’uje nasledovné

 

opatrenie: 

Pod1’a § 48 ods. 4 písm, d) zákona c. 355/2007 Z. z. sa vsetkym fyzickym osobám, fyzickym osobám podnikatel’om a právnickym osobám zakazuje organizovat’ a usporadúvaf hromadné podujatia 3portovej, kultúmej, spoloúenskej éi inej povahy.

  Termin: od 24.03.2020 do odvolania

 

O d ô v o d n e n i e

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky 6. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa a vyhlásila na postihnutom území Slovenskej republiky núdzový stav podľa čl. S ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 19. marca 2020.

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11. 3. 2020 pandémiu ochorenia COVID-19. 

Opatrenie predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 je vydané v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2). Na základe výskytu ochorení COVID-19, ktoré boli laboratórne potvrdené Národným referenčným laboratóriom pre chrípku na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky existuje vysoké riziko, že v súvislosti s konaním hromadných podujatí, kedy dochádza k stretnutiu väčšieho počtu ľudí, môže dôjsť ďalšiemu šíreniu tohto ochorenia. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti navrhol Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky predĺžiť’ platnosť opatrenia uvedeného v záväznej časti tohto opatrenia do odvolania. 

Toto opatrenie je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike. 

Nerešpektovanie tohto opatrenia je priestupkom na  úseku  verejného  zdravotníctva podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 56 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 1659 eur.

Nerešpektovanie tohto opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.


Mgr. RNDr. MUDr. J' Mikas, PhD.

hlavný hygienik SR

URAD VEREJNEHO ZDRAVOTNICTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

Trnavska cesta 52

P.O.BOX 45

826 45 Bratislava

  Číslo: OLP/2640/2020 Bratislava 18.03.2020

 

    Opatrenie

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia


 Urad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako prislusny organ pod1’a § 5 ods. 4 pism. h) zakona c”. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnenl niekto ch zakonov (d’a1ej len „zakon c. 355/2007 Z. z.“) z dñvodu vyhlasenia mimoriadnej situacie na uzeml Slovenskej republiky vladou Slovenskej republiky uznesenlm vlady Slovenskej republiky c. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID- 19 vyhlasenej dna 11. 03. 2020 generalnym riaditel’om Svetovej zdravotnickej, nariad’uje podl’a § 12 ods. 2 pism. b) a f) a § 48 ods. 4 pism. 1) zakona é. 355/2007 Z. z tieto 

                                  opatrenia:

1.      Všetkym osobâm s prechodnym a trvalym pobytom v Slovenskej republike, zijucim na uzemi Slovenskej republiky nad 90 dni alebo zamestnanym na uzemi Slovenskej republiky, ktoré sa v obdobl od 13.03.2020 od 7.00 vratili zo zahranicia, vratane osñb, ktoré s touto osobou ziju v spoloénej domacnosti sa pod1’a § 12 ods. 2 pism. f) zâkona c. 355/2007 Z. z. nariad’uje izolacia v domacom prostredl na dobu 14 dni.

2, Vsetkym osobam s prechodnym a trvalym pobytom v Slovenskej republike, zijucim na uzemi Slovenskej republiky nad 90 dnI alebo zamestnanym na uzemi Slovenskej republiky, ktoré sa v obdobi od 13.03.2020 od 7.00 vratili zo zahranicia, sa nariad’uje pod1’a § 12 ods. 2 pism. b) zakona c. 355/2007 Z. z., aby bezprostredne po navrate do Slovenskej republiky oznamili tuto skutoénost’ a to telefonicky alebo elektronicky poskytovatel’ovi  zdravotnej  starostlivosti,  kto  poskytuje  zdravotnu  starostlivost’ v s“pecializacnom odbore vs“eobecné lekarstvo,  a s kto  m  ma uzatvorenu  dohodu o poskytovani zdravotnej starostlivosti alebo poskytovate1’ovi zdravotnej starostlivosti, ktoJ poskytuje zdravotnu starostlivost’ v “specializaénom odbore pediatria, a s ktoJm ma diet’a uzatvorenu dohodu o poskytovani zdravotnej starostlivosti.

3.      Vsetkym poskytovatel’om zdravotnej starostlivosti, ktori poskytuju zdravotnu starostlivost’ v s“pecializacnom odbore vs“eobecné lekârstvo alebo pediatria sa nariad’uje, aby u osob s prechodnym a trvalym pobytom v Slovenskej republike, zijucim na uzemi Slovenskej republiky nad 90 dni alebo zamestnanym na uzeml Slovenskej republiky, ktoré sa v obdobi od 13.03.2020 od 7.00 vratili zo zahranicia do Slovenskej republiky, vratane osñb, ktoré s touto osobou ziju v spolocnej domacnosti, vystavili PN z dovodu karantény pre COVID-19.

 4.      Opatrenie podl’a bodu 1 az 3 sa nevzt’ahuje na:

-         vodic‘ov nakladnej dopravy, ktori vstupuju na uzemie Slovenskej republiky za ucelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru;

-         vodiéov a posadky dopravnej zdravotnej sluzby, ktorl vykonavaju transport pacienta,

-         zamestnancov pohrebnych sluzieb, ktorl zabezpeéuju medzinârodnu prepravu 1’udskych pozostatkov alebo 1’udskJch ostatkov na ucely pochovania alebo spopolnenia,

-          clenov posadky lietadla alebo inJch clenov leteckého personalu, ktoJch kon ñinnosti je nevyhnutny na vykonanie letu lietadla na letecku prepravu nakladu na uzemie Slovenskej republiky, ktori zotrvaju na palube tohto lietadla, okrem vykonania predletovej pripravy, nalo2enia alebo vylozenia leteckého nâkladu

-         posadku v lodnej nâkladnej doprave, ktori vstupuju na uzemie Slovenskej republiky za uéelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru,

-         rus“ñovodiéov,   vozmajstrov,   vlakové   caty    a obsluznych    pracovnlkov v zeleznicnej nakladnej doprave, ktori vstupuju na/z uzemia Slovenskej republiky za ucelom zabezpecenia prepravy medzinarodnych nakladnych vlakov.

 

Osobam uvedenym v tomto bode sa nariad’uje, aby v pripade akychko1’vek priznakov respiracného ochorenia bezodkladne oznâmili tuto skutoénost’ a to telefonicky svojmu poskytovatel’ovi   zdravotnej   starostlivosti,   ktoJ   poskytuje   zdravotnu   starostlivost’ v specializacnom  odbore  vs“eobecné  lekarstvo,   a  s ktoJm   ma   uzatvorenu   dohodu o poskytovanl zdravotnej starostlivosti.

Vodicom nakladnej dopravy, posadke v lodnej nakladnej doprave, rus“ñovodicom, vozmajstrom, vlakovym ñatam a obsluznJm pracovnikom v zelezniénej nakladnej doprave, ktori vstupuju alebo vystupuju na/z uzemia Slovenskej republiky za ucelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru sa nariad’uje, aby pri nakladanl a vykladani tovaru pouzlvali osobné ochranné pracovné prostriedky, maximalne obmedzili priamy kontakt s personalom v zahraniéi a mali vozidlo  vybavené  gumenymi  rukavicami  k pou2itiu  podl’a potreby a dezinfekcné prostriedky k pravidelnému cisteniu ruk. Pre zamestnancov zelezniénej doprave vyhotovi zamestnavatel’ potvrdenie, ktoré jasne preukaze, ée nuteny prechod statnej hranice inn vyplyva z povahy ich prace, ktorou zabezpecuje nakladnu dopravu. Pre tieto osoby sa pre ich potrebny pobyt na uzemi Slovenskej republiky mimo plnenia pracovnych povinnosti nariad’uje domaca izolacia, pokial’ je to moiné mimo osñb, ktoré s nimi ziju  v spoloc*nej domacnosti.

Zamestnancom pohrebnych sluzieb, ktori zabezpeñuju medzinarodnu prepravu l’udskJch pozostatkov alebo 1’udskych ostatkov na uéely pochovania alebo spopolnenia sa nariad’uje, aby pri preberanl, odovzdavani a nakladani 1’udskych pozostatkov pouzivali respiratory FFP2 / FFP3, maximalne obmedzili priamy kontakt s personalom v zahranici a mali vozidlo vybavené gumenymi rukavicami  k pouzitiu  pod1’a potreby  a dezinfekcné  prostriedky k pravidelnému Cisteniu ruk. 

Vodicom a posadkam dopravnej zdravotnej sluzby, ktori vykonavaju transport pacienta sa nariad’uje, aby transport pacienta vykonavali len vozidlami, v ktoJch je oddeleny priestor pre pacienta, aby pri transporte pouzivali osobné ochranné pracovné pomñcky (respiratory FFP2   /FFP3,   ochranné   okuliare,    rukavice)   apouzlvali    dezinfekéné    prostriedky k pravidelnému cisteniu rúk.

5.        Opatrenie podl’a bodu 1 az 3 sa nevzt’ahuje na obcanov Slovenskej republiky, ktori maju trvaly pobyt alebo povolenJ prechodny pobyt v prihranicnych oblastiach v pasme do 30 km od s”tatnej hranice Slovenskej republiky a maju uzatvoreny pracovnopravny vzt’ah, obdobny pracovny vzt’ah alebo pravny vzt’ah pri vykone s”tatnej sluzby v Slovenskej republike.

 6.      Opatrenie podl’a bodu 1 az 3 sa nevzt’ahuje na obcanov Slovenskej republiky, ktori maju trvaly pobyt alebo prechodny pobyt v Slovenskej republike a maju uzatvoreny pracovnopravny vzt’ah alebo obdobny pracovny  vzt’ah  v oblasti  zdravotnictva  alebo os“etrovatel’stva v prihraniénych oblastiach Slovenskej republiky.

 7.      Opatrenie podl’a bodu 1 az 3 sa nevzt’ahuje na obcanov Slovenskej republiky, ktori maju trvaly pobyt alebo prechodny pobyt v Slovenskej republike a vykonavaju pracovnu cinnost’ v prihranicnych oblastiach v Mad’arskej republike v pasme do 30 km od s”tatnej hranice Slovenskej republiky. 

Termin: od 19.03.2020 od 6:00 do odvolania

Nadobudnutim ficinnosti tohto opatrenia sa rust opatrenie Uradu verejného zdravotnictva Slovenskej republiky c. OLP/2567/2020 zo dña 12.03.2020. 


Odôvodnenie

Vlada Slovenskej republiky vyhlasila pod1’a § 8 zakona Narodnej rady Slovenskej republiky c. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane oby ate1’st a v zneni neskorsich predpisov pocnuc diiom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situaciu z dñvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupña a vyhlasila na postihnutom uzemi Slovenskej republiky nudzo                             stav pod1’a cl. 5 ustavného zakona c. 227/2002 Z. z. o bezpecnosti s“tatu v case vojny, vojnového stavu, nimocného stavu a nudzového stavu v zneni neskors“Ich predpisov s ucinnost’ou od 19.marca 2020. Generalny riaditel’ Svetovej zdravotnickej organizacie vyhlasil diia 11. 3. 2020 pandémiu ochorenia COVID-19. V nadvaznosti na vys”s”ie uvedené skutocnosti a na aktualnu epidemiologicku situaciu vo svete, v Europskej unii a v Slovenskej republike, dochadza k sireniu ochorenia COVID- 19, ktoré ohrozuje verejné zdravie, nariadil Urad verejného zdravotnictva SR uvedené opatrenia. Toto opatrenie je jednym z dñlezitych nastrojov na zamedzenie s“irenia ochorenl COVID-19 sposobenych koronavirusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike. Akutnu infekciu dJchacich ciest spñsobuje not koronavirus (SARS-CoV-2) z ce1’ade Coronaviridae. Ochorenie sa prejavuje najma kas”l’om, dJchavicnost’ou, horuckou, zapalom pl’uc, v pripade komplikâcii mñze skoncit’ umrtim.

Na zâklade tJchto skutoénostl bolo nutné v suade s § 12 ods. 2 pism. b) a I) a § 48 ods. 4 pism. 1) zakona c. 355/2007 Z. z. ulozit’ opatrenie v suvislosti s ohrozenim verejného zdravia. Osoba, ktorej Jmto opatrenia vznikla povinnost’ domâcej izolacie je povinna:

a)   sledovat’ svoj zdravotny stay (nâhly nastup aspoñ jedného z tychto priznakov: horñcka, kas“el’, dychavicnost’) a v pripade objavenia sa priznakov bez mes“kania telefonicky kontaktovat’ os*etrujuceho lekara a uzemne prIslus“ny regionalny urad verejného zdravotnictva a podrobit’ sa odberu biologického materialu

b)    zdrzat’ sa socialnych kontaktov (napr. navs”tev kulturnych, spolocenskych, s“portovych alebo inych hromadnych podujati alebo prijimania osob alebo vykonavania spolocens ch aktivlt v mieste izolacie)

c)  zdrzat’ sa cestovania

d)  zdr2at’ sa ucasti na vyucbovych aktivitach s                                   nimkou e-learningo          ch foriem

e)  zdrzat’ sa pracovnej cinnosti s nimkou prace v mieste domacej izolacie

f)  zdrzat’ sa akychko1’vek cinnosti, ktoré si vyzaduju opustit’ miesto izolacie alebo prijlmat’ v mieste izolacie vnimavé osoby.

Nerešpektovanie tohto opatrenia je priestupkom na useku verejného Zdravotnictva podl’a § 56 zakona é. 355/2007 Z. z., za ktorý prislusny regionalny urad verejného zdravotnictva ulozi pokutu podl’a § 56 ods. 2 zakona é. 355/2007 Z. z. vo s”ke do 1659 eur. 

Mgr. RNDr. MUDr. : Jan   Mikas, PhD.

hlavny hygienik Slovenskej republiky


ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

Trnavská cesta 52

P.O.BOX 45

826 45 Bratislava

Ğíslo: OLP/2596/2020 Bratislava 16.03.2020


 Opatrenie

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia 

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušny orgán štătnej sprăvy na úseku verejného zdravotníctva  pod1’a  § 5 ods.  4 písm.  h) zákona  č. 355/2007  Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorÿch zákonov (d’alej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dóvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vlădou Slovenskej republiky uznesením vlădy Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dña 11. 03. 2020 generălnym riadite1’om Svetovej zdravotníckej organizácie nariadil v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 113 z 15. marca 2020 pod1’a § 12 ods. 2 písm. f) a § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. opatrenie č. OLP/2595/2020 zo dña 15.03.2020, ktoré na základe zăverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dńa 16.03.2020

  1. Dopĺňa opatrenie v bode A) o tieto výnimky, na ktoré sa zákaz činnosti nevzt’ahuje:

11.  pohrebné slużby, služby pohrebiska a krematória,

12.  autoservisy, pneuservisy a odt’ahové služby,

13.  taxi slużby vykonăvajúce prepravu vecí a tovaru,

14.  práčovne a čistiame odevov

 

 2. Mení opatrenie v bode D) nasledovne:

Všetkÿm osobäm, ktoré sa od 16. marca 2020 od 6:00 hod. ako zorganizované skupiny vrătili  z postihnutych  oblastí zahraničia na územie Slovenskej republiky alebo o repatriácii ktorÿch na územie Slovenskej republiky sa rozhodne, sa nariad’uje izolácia v zariadeniach určenych Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky COVID-19 a năsledne po zistení negatívneho vÿsledku sa tejto osobe nariad’uje domăca izoláciu v celkovej dobe spoločne 14 dní. 

Odôvodnenie


Generálny riaditel’ Svetovej zdravotníckej organizăcie vyhlásil dña 11. 3. 2020 pandémiu ochorenia COVID-19. Vláda Slovenskej republiky vyhlásila pod1’a § 8 zăkona Nărodnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvate1’stva v znení neskorších predpisov počnúc dñom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situăciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia Il. stupńa. 

Ústredny krízovÿ štáb, ktorÿ je koordinačnym orgánom vlády Slovenskej republiky na riešenie krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu na svojom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo dńa 16.03.2020, navrhol opatrenia, ktorÿmi st menia a dopÍñajú opatrenia nariadené Úradom verejného zdravotníctva SR zo dña 15.03.2020, č. OLP/2595/2020 na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 113 z 15. marca 2020.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky uvádza, że opatrenie č. OLP/2595/2020 zo dña 15.03.2020 sa netyka komunălnych  služieb, služieb  dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zdôrazńuje, aby osoby počas prítomnosti v zariadení, na ktoré platí vÿnimka podl’a bodu A) opatrenia, používali ochranné rúška prípadne inú obdobnú ochranu tvăre.


Mgr. RNDr. MUDi. Ján Mikas, PIED. 

hlavný hygienik Slovenskej republiky

Podľa nariadenia Vlády SR v súvislosti šírenia koronavírusu boli prijaté nasledovné opatrenia:

 

 -      Zákaz usporiadania kultúrnych, športových a verejných podujatí na území obce Čierna až do odvolania.

-         Zatvoria sa detské ihrisko a športové ihrisko na území obce Čierna.

-         S účinnosťou od 16.03.2020 do odvolania sa obmedzujú stránkové hodiny obecného úradu Čierna nasledovne:

 Pondelok             08:00 hod. – 11:00 hod.

Utorok                 nestránkový deň

Streda                  08:00 hod. – 11:00 hod.

Štvrtok                nestránkový deň

Piatok                  08:00 hod. – 11:00 hod.

 -         Žiadame obyvateľov, aby prednostne využili možnosť elektronického kontaktu na e-mail: oucierna@cierna.eu alebo telefonického kontaktu 056/6350107.

-         Ďalej doporučujeme obyvateľom obce, aby na smútočných obradoch sa zúčastnili len tí najbližší členovia rodiny zosnulého a na smútočnom obrade doporučujeme obyvateľom, aby si nepodávali ruky a nedotýkali sa tvárou.

-         Kto si zakúpil rúška alebo inú ochranu úst a nosa, tak nech ich aj nosí, netreba sa báť alebo hanbiť chrániť seba alebo iných.

 -         Ďalej ÚPSVaR Trebišov oznamuje klientom, že odkladajú sa všetky termíny kontaktov – hlásenia sa a žiadajú klientov, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu na úrade a prednostne komunikovali mailom a telefonicky.

 

Vážení občania, aby sme znížili šírenia koronavírusu Vás žiadame, aby ste zdržiavali doma. Ďakujeme.


V Čiernej, dňa 16.03.2020

 

                                                             Ladislav Jámbor

                                                              starosta obce  
A szlovák kormány a koronavírus elterjedésének megelőzésére tett óvintézkedéseinek értelmében:

 

-         Ágcsernyő község egész területén tilos a kulturális, sport és nyilvános rendezvények szervezése egészen visszavonásig.

-         Zárva tart a gyerekjátszótér és a sportpálya Ágcsernyő területén egészen visszavonásig.

-         2020.március 16-tól egészen visszavonásig módosulnak a helyi községi hivatal fogadó órái:

Hétfő                   08:00 óra – 11:00 óra

Kedd                    nincs fogadó nap

Szerda                 08:00 óra – 11:00 óra

Csütörtök            nincs fogadó nap

Péntek                 08:00 óra – 11:00 óra

-         Kérjük lakosainkat, hogy részesítsék előnyben az elektronikus kommunikációt e-mailben az oucierna@cierna.eu címre, vagy telefonon a 056/6350107 telefonszámon. Csak a legszükségesebb esetben vegyék fel a személyes kontaktust a községi hivatal dolgozóival.

-         Továbbá javasoljuk lakosainknak, hogy ha temetésre kerül sor, akkor csak a legszűkebb család vegyen részt a virrasztón és a temetésen, valamint a gyászszertartáson ne fogjanak kezet és ne érintsék az arcukat.

-         Aki vásárolt valamilyen védőmaszkot a szájára vagy az orrára, akkor kérjük, hogy legyen szíves azt hordani saját maga és embertársai egészsége érdekében.

-         Továbbá a tőketerebesi Munka, szociális és családügyi hivatal értesíti a klienseket, hogy nem kell járniuk jelentkezni a visszavonásig és kérik, hogy inkább e-mailben, vagy postán keresztül intézzék a hivatalos dolgaikat és csak a legszükségesebb esetben kommunikáljanak személyesen a hivatal dolgozóival. Ezen kívül értesítjük a falu közmunkásait, akik az úgynevezett ,,MOS-kások”, hogy visszavonásig nem kell feljárniuk a községi hivatalba aláiratkozni és ledolgozni a kötelező órákat.

 

Tisztelt polgárok kérjük Önöket, hogy a koronavírus terjedésének megelőzése érdekében, ha tehetik, inkább maradjanak otthon. Köszönjük.

 

Ágcsernyő, 2020.03.16.        

 

                                                                   Jámbor László

                                                        Ágcsernyő polgármestere

 

 

 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

                       Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

M.R.Štefánika 73/23,  075 01 Trebišov

 V Trebišove 10.3.2020


Mestá, Obce, Subjekty

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov prijal opatrenia, ktorých cieľom je predísť šíreniu vírusu COVID – 19. Počas krízového režimu do odvolania platí nasledovné: 

 1.      Žiadame   klientov aby dôkladne zvážili osobnú návštevu na úrade a prednostne komunikovali mailom a telefonicky.

 2.      Odkladajú sa všetky termíny kontaktov – hlásenie sa.  Uchádzači o zamestnanie budú kontaktovaní zamestnancami úradu.

 3.      Žiadosť o zaradenie do evidencie je možné podať  aj elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, mailom alebo poštou do 7 kalendárnych dní od skončenia zamestnania.

 4.      Všetky žiadosti o dávky  ( prídavok na dieťa, rodičovský príspevok, pôrodné, náhradné výživné, hmotná núdza, náhradná rodinná starostlivosť) je možné podať aj elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, mailom alebo poštou.

 5.      Všetky ostatné doklady je možné podať mailom, poštou alebo do podateľne úradu.

 6.       Prerušujú sa všetky výberové konania, školenia, vzdelávacie, skupinové aktivity a vykonávanie aktivačnej činnosti.

 7.      Informácie klientom sa podávajú telefonicky alebo mailom.


 Na základe uvedených skutočností vás žiadame o spoluprácu, a to vyhlásenie uvedených informácií v miestnom rozhlase a zverejnenie na verejných tabuliach obce.

  S pozdravom


 Ing. Peter Rico MBA, LLM

riaditeľ ÚPSVaR Trebišov

                           ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Trnavská cesta 52

P.O.BOX45

826 45 Bratislava

 

Číslo: OLP/2576/2020

Bratislava 12.03.2020

 

Opatrenie 

Uradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

pri ohrození verejného zdravia

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (d~alej len "zákon č. 355/2007 Z. z.") z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. apandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariad~uje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. tieto opatrenia:

 Zakazuje sa prevádzka týchto zariadení: prírodné a umelé kúpaliská podl'a § 19 zákona č. 355/2007 Z. z.; telovýchovno-športové zariadenia podl'a § 22 zákona č. 355/2007 Z. z.; zariadenia starostlivosti o l'udské telo podl'a § 23 zákona č. 355/2007 Z. z.; zariadenia pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku podl'a § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. okrem zariadení sociálnych služieb, zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podl'a zákona č. 305/2005 Z. z. a špeciálnych výchovných zariadení podl'a zákona č. 245/2008 Z. Ze; prevádzky verejného stravovania

podľa § 26 zákona č. 355/2007 Z. Z., ktorými sú cukrárne, bistrá, kaviarne, bary a podobné zariadenia verejného stravovania, okrem reštaurácií a -stánkov s rýchlym občerstvením; welness centrá vrátane bazénov v ubytovacom zariadení; prevádzky zábavného charakteru, ktorými sú napríklad kasína, kiná a iné prevádzky vol'no časového charakteru, napríklad lyžiarske strediská; rekondičné pobyty. Toto opatrenie neplatí pre prírodné liečebné kúpele a kúpel'né liečebne podl'a § 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona č. 578/2004 Z. z. a zákona č. 538/2005 Z. z. na základe návrhu lekára. Reštaurácie a stánky s rýchlym občerstvením môžu byt' otvorené len v čase od 6:00 hod. do 20:00 hod. V obchodnom dome podl'a § 2 ods. 4 písm. k) zákona č. 377/2004 Z. z. sa cez víkend povol'uje činnost' iba týchto prevádzok: lekáreň, predajňa potravín, reštaurácia, stánok s rýchlym občerstvením, drogéria a novinový stánok. Termín: od 13.03.2020 do odvolania.

 Odôvodnenie

 Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa.

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11. 3. 2020 pandémiu ochorenia COVID-19. V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti a na aktuálnu epidemiologickú situáciu vo svete, v Európskej únii a v Slovenskej republike, dochádza k šíreniu ochorenia COVID19, ktoré ohrozuje verejné zdravie, nariadil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vyššie uvedené opatrenia. Toto opatrenie je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike. Nový koronavírus (SARS-CoV-2) z čeľade Coronaviridae spôsobuje akútnu infekciu dýchacích ciest. Ochorenie sa prejavuje najmä kašľom, dýchavičnosfou, horúčkou, zápalom pľúc, v prípade komplikácií môže končiť úmrtím. Z dôvodu poznatkov iných krajín a vývoja epidémie v rôznych regiónoch sveta pri vysokej pravdepodobnosti ohrozenia a možného zasiahnutia ochorením COVID-19 u veľkého počtu obyvateľov, najmä skupín, u ktorých sa najviac pozoroval fažký priebeh a úmrtnosf, je nevyhnutné pristúpif na začiatku výskytu tohto ochorenia na území Slovenskej republiky k takým opatreniam, aby sa mohlo, čo najviac ľudí vyhnúf styku s chorými ľud~mi. Ústredný krízový štáb, ktorý je koordinačnýmorgánom vlády Slovenskej republiky na riešenie krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu s účinnosťou od 13.03.2020 nariadil vyššie uvedené režimové opatrenia. Existuje vysoké riziko, že prevádzkou uvedených zariadení, v ktorých dochádza k zhromažd'ovaniu väčšieho počtu ľudí na jednom mieste, môže dôjst' k d'alšiemu šíreniu tohto ochorenia. Uvedené opatrenie je jedným z najefektívnejších opatrení na zabránenie vzniku epidémie a je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení COVID19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2). Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zdôrazňuje, že ciel'om opatrenia je ochrana zdravia ľudí a predchádzanie úmrtiam. 

Nerešpektovanie tohto opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podl'a § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.

 

Mgr. RNDrl MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygi~nik Slovenskej republikyÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Trnavská cesta 52

P.O.BOX45

826 45 Bratislava

 

Číslo: OLP12595/2020

Bratislava 15.03.2020

Opatrenie

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

pri ohrození verejného zdravia

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona Č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon Č. 355/2007 Z. z.") z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03.2020 generálnym  riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky Č. 113 z 15. marca 2020 podľa § 12 ods. 2 písm. f) a § 48 ods. 4 písm .e) zákona Č. 355/2007 Z. z. tieto opatrenia:

A) S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:

1. predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na

osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné

lekárske účely,

2. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok,

3. predajní drogérie,

4. čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,

5. predajní novín a tlačovín,

6. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,

7. prevádzok telekomunikačných operátorov,

8. prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,

9. prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb,

10. prevádzok internetových obchodov (eshop) a donáškových služieb.

B) S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní zakazuje prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením; tento

zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky).

C) S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní nariaďuje prevádzkovateľom obchodného domu podľa § 2 ods. 4 písm. k) zákona č. 37712004 Z. z., aby nezatvorii prevádzky uvedené v bode A.

D) Všetkým osobám, ktoré sa od 16. marca 2020 od 6:00 hod. skupinovo vracajú z postihnutých oblastí zahraničia, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, a to na dobu 14 dní.

 Odôvodnenie

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa. Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa ll. 3. 2020 pandémiu ochorenia COVID-19. Vláda Slovenskej republiky uznesením Č. 113 z 15. marca 2020 uložila Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky úlohu vydať opatrenie pri ohrození verejného zdravia, ktorým zakáže alebo obmedzí činnosť prevádzok uvedených v záväznej časti tohto opatrenia a nariadi izoláciu osôb, ktorí sa skupinovo vracajú z postihnutých oblastí zahraničia v zariadeniach určených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Toto opatrenie je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike. Z dôvodu poznatkov iných krajín a vývoja epidémie v rôznych regiónoch sveta pri vysokej pravdepodobnosti ohrozenia a možného zasiahnutia ochorením COVID-19 u veľkého počtu obyvateľov, najmä skupín, u ktorých sa najviac pozoroval ťažký priebeh a úmrtnosť, je nevyhnutné pristúpiť na začiatku výskytu tohto ochorenia na území Slovenskej republiky k takým opatreniam, aby sa mohlo, čo najviac ľudí vyhnúť styku s chorými ľuďmi. Uvedené opatrenie je jedným z najefektívnejších opatrení na zabránenie vzniku epidémie a je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2). Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zdôrazňuje, že cíel'om opatrenia je ochrana zdravia l'udí a predchádzanie úmrtiam. Nerešpektovanie opatrenia uvedeného v bode A, B je správnym deliktom podl'a § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podl'a § 57 ods~ 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.

Nerešpektovanie opatrenia uvedeného v bode D je priestupkom na úsekuverejného zdravotníctva podl'a § 56 zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podl'a § 56 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 1659 eur.

 

Mgr. RNDt MUDr. J, Mikas, PhD.

hlavný hygi~nik Slovenskej republiky

 

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

Trnavská cesta 52

 

P.O.BOX 45

826 45 Bratislava Číslo: OLP/2567/2020

 Bratislava 12.03.2020

 

 

Verejná vyhláška

 

ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 12 ods. 2 písm. b) a f) a § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

ROZHODNUTIE

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) vo veci nariadenia opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 podľa § 12 ods. 2 písm. b) a f) a § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.") nariaďuje nasledovné

 

opatrenia:

 

 

 

1.      Všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 13.03.2020 od 7.00 vrátili zo zahraničia, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti sa podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. nariaďuje izolácia v domácom prostredí.

 

2.      Všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 13.03.2020 od 7.00 vrátili zo zahraničia, sa nariaďuje podľa § 12 ods. 2 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z., aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronicky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť


v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

 

3.      Všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria sa nariaďuje, aby u osôb s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 13.03.2020 od 7.00 vrátili zo zahraničia do Slovenskej republiky,

vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti, rozhodli o izolácii v domácom prostredí podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. a to na dobu 14 dní.

4.      Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na:

 

-          vodičov nákladnej dopravy, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru,

-          vodičov a posádky dopravnej zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta,

-          pilotov dopravných lietadiel, ktorí neopustia palubu lietadla s výnimkou vykonania predletovej a medziletovej prípravy, pri tranzitoch alebo spiatočných letov

-          posádku v lodnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru,

-          rušňovodičov a strojvodcov v železničnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru.

Osobám uvedeným v tomto bode sa nariaďuje, aby v prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia bezodkladne oznámili túto skutočnosť a to telefonicky svojmu

poskytovateľovi

zdravotnej  starostlivosti,  ktorý

poskytuje

zdravotnú

starostlivosť

v špecializačnom

odbore  všeobecné  lekárstvo,  a

s ktorým

  uzatvorenú  dohodu

o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

 

 

 

Vodičom  nákladnej  dopravy,  posádke  v lodnej

nákladnej

doprave,

rušňovodičom

 

a strojvodcom v železničnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru sa nariaďuje, aby pri nakladaní a vykladaní tovaru používali respirátory FFP2 alebo FFP3, maximálne obmedzili priamy kontakt s personálom v zahraničí a mali vozidlo vybavené gumenými rukavicami k použitiu podľa potreby a dezinfekčné prostriedky k pravidelnému čisteniu rúk.


 

Vodičom a posádkam dopravnej zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta sa nariaďuje, aby transport pacienta vykonávali len vozidlami, v ktorých je oddelený priestor pre pacienta, aby pri transporte používali osobné ochranné pracovné pomôcky (respirátory FFP3, ochranné okuliare, rukavice) a používali dezinfekčné prostriedky k pravidelnému čisteniu rúk.

 

Termín: od 13.03.2020 od 7.00 do odvolania

 

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 55 ods. 2 zákona

 

č.  71/1967 Zb. vylučuje odkladný účinok odvolania proti tomuto rozhodnutiu, nakoľko to vyžaduje naliehavý všeobecný záujem na ochranu verejného zdravia ľudí.

 

O d ô v o d n e n i e

 

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa.

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11. 3. 2020 pandémiu ochorenia COVID-19.

V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti a na aktuálnu epidemiologickú situáciu vo svete, v Európskej únii a v Slovenskej republike, dochádza k šíreniu ochorenia COVID-19, ktoré ohrozuje verejné zdravie, nariadil Úrad verejného zdravotníctva SR opatrenia, ktoré sú uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Toto opatrenie je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike.

 

Akútnu infekciu dýchacích ciest spôsobuje nový koronavírus (SARS-CoV-2) z čeľade Coronaviridae. Nový koronavírus patrí medzi betakoronavírusy, kam sa zaraďujú aj koronavírusy SARS-CoV a MERS-CoV, ale vykazuje od nich genetickú odlišnosť. Ochorenie sa prejavuje najmä kašľom, dýchavičnosťou, horúčkou, zápalom pľúc, v prípade komplikácií môže skončiť úmrtím.

Na základe týchto skutočností bolo nutné v súlade s § 12 ods. 2 písm. b) a f) a § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. uložiť opatrenie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia.

Osoby, na ktoré sa vzťahuje predmetné opatrenie sú povinné:

 

a)   sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky


kontaktovať ošetrujúceho lekára a územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a podrobiť sa odberu biologického materiálu

b)    zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie)

c)  zdržať sa cestovania

 

d)  zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem

 

e)  zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie

 

f)   zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v mieste izolácie vnímavé osoby.

 

Vzhľadom na naliehavý všeobecný záujem spočívajúci v ochrane zdravia ľudí a nebezpečenstve šírenia nákazlivej choroby správny orgán vylučuje odkladný účinok odvolania v zmysle § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.

 

P o u č e n i e

 

 

V súlade s § 26 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. sa písomnosť doručovaná verejnou vyhláškou, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia na predchádzanie prenosným ochoreniam vyvesí na úradnej tabuli Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky po dobu 15 dní. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zverejňuje toto rozhodnutie aj na svojom webovom sídle www.uvzsr.sk a na webových sídlach regionálnych úradoch verejného zdravotníctva.

Podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zák. č. 71/1967 Zb. možno proti tomuto rozhodnutiu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odvolanie na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava.

Z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu na zníženie nebezpečenstva šírenia prenosnej choroby sa podľa § 55 ods. 2 zák. č.71/1967 Zb. vylučuje odkladný účinok odvolania. V súlade s § 55 ods. 3 zák. č.71/1967 Zb. proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku sa nemožno odvolať.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

 

 

 

 

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

 

hlavný hygienik Slovenskej republiky
11. 3. 2020 0:20:10
Kalendár
marapríl 2020máj
poutstštpisone
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Správy Új szó