Mapa stránok Dnes je streda , 24. apríl 2019, meniny má Juraj , zajtra Marek
Počasie
Správy SME
Penta ohrdla ponuku štátu, že kúpi jej nemocnicu
Vyberá si len hrozienka z koláča, vraví o finančnej skupine premiér Pellegrini.
Dobré ráno: Mala 14 a vedúci na tábore od nej chcel intímne fotky
Ako pokračuje kauza zneužívania.
Človek s krvou na rukách. Husák mohol dostať trest smrti, to je najväčší Slovák?
V RTVS ho obhajoval komunista.

Aktuality

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Zverejnenie emailovej adresy

na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka 

do okrskovej volebnej komisie a žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu 


Obec Čierna v súlade s § 169 ods. 6. zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach
 výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov
 z v e r e j ň u j e
 elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka
 do okrskovej volebnej komisie a žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu, 
ktorá je nasledovná: oucierna@cierna.euVoľby
prezidenta Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu  16. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať

v sobotu  30. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je   zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.

Prekážkou práva byť volený je

Ÿ výkon trestu odňatia slobody,

Ÿ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič  uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne,

najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019) v úradných hodinách obce.

Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej forme tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019),

elektronicky tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú (e-mailovú) adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi

Ÿ meno a priezvisko,

Ÿ rodné číslo,

Ÿ štátnu príslušnosť,

Ÿ adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

Ÿ korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz (ak je odlišná od adresy trvalého pobytu).

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019).

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi

Ÿ meno a priezvisko,

Ÿ rodné číslo,

Ÿ štátnu príslušnosť,

Ÿ adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak  len s hlasovacím preukazom.

Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb,
ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.

V

Spôsob hlasovania

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku, nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostavil sa v deň konania volieb do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť predložením slovenského cestovného dokladu a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine, ktorého vzor zverejní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojom webovom sídle. Okrsková volebná komisia takéhoto voliča dopíše do zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine pripojí k zoznamu voličov. Potom okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Ak volič zakrúžkuje viac poradových čísiel kandidátov, je takýto hlasovací lístok neplatný. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravený hlasovací lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb.

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie vložiť iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nesprávne upravený hlasovací lístok do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

***

Ďalšie informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke

www.minv.sk/?volby-prezidentsrA Szlovák Köztársaság

elnökének választása

Tájékoztatás a választópolgárok részére

I

A választás időpontja

A Szlovák Köztársaság elnökének választása

2019 03. 16. szombaton 7:00 órától 22:00 óráig tart.

Ha a választás első fordulójában a köztársaságielnök-jelöltek egyike sem szerzi meg a választók érvényes szavazatainak több mint a felét, a választás második fordulója

2019 03. 30. szombaton 7:00 órától 22:00 óráig tart.

II

Választójog

A Szlovák Köztársaság elnökének megválasztására választójoggal rendelkezik a Szlovák Köztársaság minden olyan állampolgára, akinek választójoga van a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába, azaz minden olyan szlovák állampolgár, aki legkésőbb a választás napján betölti 18. életévét.

Akadályoztatást jelent a választójog gyakorlásában a személyi szabadság korlátozása a közegészség védelme érdekében.

III

Választhatóság joga

A Szlovák Köztársaság elnökévé a Szlovák Köztársaság olyan állampolgára választható, aki a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa képviselőjévé választható, és a választások napján betöltötte a 40. életévét.

Akadályoztatást jelent a választhatóság jogának gyakorlásában

Ÿ a szabadságvesztés-büntetés töltése,

Ÿ jogerős ítélet szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt, amennyiben az ítélet nem került törlésre,

Ÿ a cselekvőképességtől való megfosztottság.

IV

Választói igazolvány

Azon választópolgár, aki állandó lakhellyel rendelkezik a Szlovák Köztársaság területén és a választások napján nem tud az állandó lakhelyén választani abban a választókörzetben, amelynek választói jegyzékében be van jegyezve, kérheti az állandó lakhelye szerinti községet választói igazolvány kiadására. A község a kérelem alapján a választópolgár részére választói igazolványt állít ki, és törli őt a választói névjegyzékből azzal a megjegyzéssel, hogy számára választói igazolvány került kiállításra.

A választói igazolvány feljogosít a választói névjegyzékbe való bejegyzésre bármely választókörzetben.

A község a választópolgár részére csak a köztársaságielnök-választás azon napjára állítja ki a választói igazolványt, amelyet a választópolgár a kérelemben feltüntetett. A választópolgár kérheti az állandó lakhelye szerinti községet választói igazolvány kiállítására a köztársaságielnök-választás mindkét fordulójára egyidejűleg. Ennek a kívánalomnak nyilvánvalónak kell lennie a választópolgár kérelméből.

A választópolgár kérvényezheti a választói igazolvány kiadását

személyesen,

legkésőbb a választások napja előtti munkanapon (vagyis legkésőbb 2019 3. 15.; a választások második fordulójára vonatkozóan legkésőbb 2019 3. 29.) a községi hivatal nyitvatartási óráiban.

A község haladéktalanul kiadja a választói igazolványt.

okirat formájában úgy,

hogy a választói igazolvány kiadása iránti kérelem legkésőbb a választás napját megelőzően 15 munkanappal kézbesítésre kerüljön a községnek (vagyis legkésőbb 2019 2. 25.; a választások második fordulójára vonatkozóan legkésőbb 2019 3. 11.),

elektronikus úton úgy,

hogy a választói igazolvány kiadása iránti kérelem legkésőbb a választás napját megelőzően 15 munkanappal kézbesítésre kerüljön a községnek (vagyis legkésőbb 2019 2. 25.; a választások második fordulójára vonatkozóan legkésőbb 2019 3. 11.). A község erre a célra közzéteszi a honlapján a kérvények kézbesítésére szolgáló elektronikus (e-mail) címet. Ha a községnek nincs honlapja, a kérvények kézbesítésére szolgáló e-mail címet a község hirdetőtábláján teszi közzé.

A kérvénynek tartalmaznia kell a választópolgár alábbi adatait

Ÿ utónév és családi név,

Ÿ személyi szám,

Ÿ állampolgárság,

Ÿ állandó lakhely címe (település, utca, házszám),

Ÿ levelezési cím, melyre a község kézbesíti a választói igazolványt (ha eltér az állandó lakhely címétől).

a kérelmező által meghatalmazott személy útján

a választói igazolvány kiadása legkésőbb a választások napja előtti utolsó napon (vagyis legkésőbb 2019 3. 15.; a választások második fordulójára vonatkozóan legkésőbb 2019 03. 29.) kérvényezhető.

A kérvénynek tartalmaznia kell a választópolgár alábbi adatait

Ÿ utónév és családi név,

Ÿ személyi szám,

Ÿ állampolgárság,

Ÿ állandó lakhely címe (település, utca, házszám).

Amennyiben a választópolgár a kérvényben nem ad meg más levelezési címet, a község a választói igazolványt a választópolgár állandó lakhelye címére küldi, legkésőbb a kérvény kézbesítését követő három munkanapon belül. A község a választói igazolványt a kérvényben megadott címre küldi ajánlott küldeményként „Saját kézbe”.

Ha a választópolgár az írásbeli vagy elektronikus kérelmében feltünteti, hogy a választói igazolványt más személy veszi át, a kérvényben fel kell tüntetnie e személy utónevét, családi nevét és személyi igazolványának számát. A választópolgár aláírását a kérvényen nem kell hitelesíttetni. Ez a személy köteles a választói igazolvány átvételét saját aláírásával igazolni.

Azon választópolgár, akinek a részére választói igazolvány került kiállításra, választhat az állandó lakhelye szerinti szavazóhelyiségben is, azonban csak a választói igazolvánnyal.

A választói igazolvány a választásoknak csak arra a napjára érvényes, amelynek a dátuma fel van tüntetve rajta és csak a személyi igazolvánnyal együtt.

V

A szavazás módja

A választópolgár a szavazóhelyiségbe érkezve köteles a választókörzeti választási bizottság előtt igazolni személyazonosságát a személyi igazolványa felmutatásával. Ha a választópolgár részére saját kérésére választói igazolvány került kiadásra, a személyi igazolványával együtt felmutatja a választói igazolványt, amelyet a választókörzeti választási bizottság elvesz tőle. Ezután a választóköri választási bizottság bekarikázza a választópolgár sorszámát a választói névjegyzékben és átadja a választópolgárnak a szavazólapot és a község hivatalos bélyegzőjével ellátott üres borítékot.

A Szlovák Köztársaság azon állampolgára, aki legkésőbb a választások napján betöltötte 18. életévét, nincs állandó lakhelye a Szlovák Köztársaság területén, és a választások napján megjelent a választóhelyiségben, személyazonosságát szlovák útlevél felmutatásával igazolja és egyidejűleg a választókörzeti választási bizottságnak felmutat egy becsületbeli nyilatkozatot külföldi állandó lakhelyéről, amelynek a mintáját a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma közzéteszi weboldalán. A választókörzeti választási bizottság az ilyen választópolgárt beírja a választói névjegyzékbe, amit bejegyez a szlovák útlevelébe, és a külföldi állandó lakhelyről szóló becsületbeli nyilatkozatot csatolja a választási névjegyzékhez. Ezután a választóköri választási bizottság átadja a választópolgárnak a szavazólapot és a község hivatalos bélyegzőjével ellátott üres borítékot.

A szavazólap és a boríték átvételét a választópolgár saját kezű aláírásával igazolja a választási névjegyzékben.

Szavazás előtt minden választópolgárnak be kell lépnie a szavazólapok kitöltésére kijelölt elkülönített területre. Annak a választópolgárnak, aki nem lép be erre a területre, a választókörzeti választási bizottság nem teszi lehetővé a szavazást.

A szavazólapok kitöltésére elkülönített területen a választópolgár a szavazólapon bekarikázza annak a jelöltnek a sorszámát, akire a szavazatát kívánja adni. A választópolgár csak egy jelölt sorszámát karikázhatja be. Ha a választópolgár több jelölt sorszámát karikázza be, az ilyen szavazólap érvénytelen. A módosított szavazólapot a választópolgár először a borítékba teszi, azt követően pedig a szavazóurnába.

A választópolgár kérésére a választókörzeti választási bizottság a helytelenül kitöltött szavazólap helyett másikat ad. A helytelenül kitöltött szavazólapot a választópolgár a fel nem használt vagy helytelenül kitöltött szavazólapok elhelyezésére kijelölt urnába helyezi.

Az a választópolgár, aki fogyatékossága miatt vagy azért, mert nem tud olvasni vagy írni, nem tudja önállóan kitölteni a szavazólapot, és ezt a tényt közli a szavazás előtt a választókörzeti választási bizottsággal, jogosult arra, hogy a szavazólapok kitöltésére kijelölt elkülönített területre más, a szavazólapot kitölteni képes személyt vigyen magával, hogy az ő és a törvény utasításai szerint kitöltse a szavazólapot és betegye a borítékba; ez a személy nem lehet a választókörzeti választási bizottság tagja.  A szavazólapok kitöltésére kijelölt elkülönített területre való belépésük előtt a választókörzeti választási bizottság tagja mindkét személyt felvilágosítja a szavazás módjáról és a választások előkészítésének és menetének akadályozása bűncselekményi voltáról.

Azon választópolgár helyett, aki fogyatékossága miatt nem tudja egyedül a szavazóurnába helyezni a borítékot, kérésére más személy is elhelyezheti a borítékot a szavazóurnába, de nem a választókörzeti választási bizottság tagja.

Az a választópolgár, aki elsősorban egészségügyi vagy más komoly okokból nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, kérheti a községet, és a választások napján a választókörzeti választási bizottságot, hogy hordozható szavazóurnába szavazhasson, éspedig kizárólag annak a választókörzetnek az illetékességi területén, amely számára a választókörzeti választási bizottságot létrehozták.

A választópolgár köteles a helytelenül kitöltött szavazólapot a fel nem használt vagy helytelenül kitöltött szavazólapok elhelyezésére kijelölt lepecsételt urnába helyezni, különben kihágást követ el, amelyért 33 eurós bírság kerül kiszabásra.

***

További információk a Szlovák Köztársaság elnökének választásáról a

www.minv.sk/?volby-prezidentsr

weboldalon érhetők el.
15.1.2019 5:19:41
Kalendár
3apríl 20195
poutstštpisone
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Správy Új szó
Hoki-vb: a jegyek 80%-a már elfogyott
Hoki-vb: a jegyek 80%-a már elfogyott Orosky Tamás 2019. 04. 24., sze - 18:14
Macejko
Friss ikon
Off
Törzs

Igor Nemeček, a világbajnokság szervezőbizottságának elnöke a tegnapi sajtótájékoztatón elmondta, a szlovákok és a csehek mérkőzéseire már korábban elkapkodták a belépőket, de mára az orosz és a svéd válogatott találkozóira szóló jegyek is elfogytak. „Így is vannak még azonban attraktív meccsek, amelyekre be lehet jutni, hiszen a világ 16 legjobb gárdáját láthatjuk” – jegyezte meg Nemeček, hozzátéve, mindkét érintett jégcsarnokban az utolsó simításokat végzik.

A kassai Steel Arénában, ahol a szlovákok fogják játszani a csoportmeccseiket, még a tél végén elvégezték a szükséges felújításokat, a pozsonyi Ondrej Nepela-csarnokban pedig a világítás cseréje után már kezdik fagyasztani a jégfelületet.

Mindezt akár egy-egy VIP-páholyból is szemrevételezhetik majd a szerencsések: a két érintett város főpolgármestere a nekik kijelölt skybox helyeit iskolásoknak meghirdetett versenyek győzteseinek és szociálisan hátrányos helyzetű családoknak ajánlotta fel.

A jégcsarnokokból kiszorulóknak sem kell azonban bánkódniuk, a pozsonyi Istropolisnál és a kassai Kultúrparkban egy-egy tízezres befogadóképességű, ingyen látogatható szurkolói zónát hoznak létre, óriáskivetítőkkel, nyereményjátékokkal és számos meglepetéssel. Sőt, a szövetség egyik szponzora jóvoltából Nyitrán, Poprádon, Trencsénben, Turócszentmártonban és Besztercebányán is kialakítanak kisebb fanzónákat. A meccsekre szóló érvényes jeggyel rendelkezők pedig ingyenesen használhatják a városi tömegközlekedést (az adott találkozók napján).

„A világbajnokság első hétvégéjén háromnapos edzői konferenciára kerül sor, amelyen észak-amerikai és európai szakemberek adnak elő a mintegy 250 regisztrált trénernek. A negyeddöntők idején a nemzetközi szövetség éves közgyűlését tartják, ahol a 2022 utáni vb-k helyszínéről is döntés születhet. A bronzmérkőzés előtt pedig Miroslav Šatant és Žigmund Pálffyt beiktatják az IIHF Hírességek Csarnokába” – számolt be a kísérőrendezvényekről Nemeček.

A május 10-én rajtoló világbajnokság megnyitóünnepségét Kassán tartják. Az egyes válogatottak hivatalos edzései egy nappal korábban kezdődnek meg.

Bevezető
Pozsony |

Már az oroszok és a svédek meccseire sem lehet jegyet kapni a május 10-én rajtoló jégkorong-világbajnokságra, melynek Pozsony és Kassa ad otthont.

Település / hely
Pozsony
Rovatoldalon kiemelt
Nem kiemelt
Komment kikapcsolva
Bekapcsolva
Bevezető mint galéria
Ki
Szerző
Orosky Tamás
Nem tudott megegyezni Pellegrini a Penta képviselőivel az új pozsonyi kórház eladásáról
Nem tudott megegyezni Pellegrini a Penta képviselőivel az új pozsonyi kórház eladásáról Hegedűs Norbert 2019. 04. 24., sze - 18:04
Peter Pellegrini
Friss ikon
Off
Törzs

A miniszterelnök a tárgyalások után kijelentette: az állam továbbra sem tett le arról, hogy Pozsonyban egy korszerű, egyetemi, központi kórház legyen. „Olyan kórház, amely komplex egészségügyi ellátást fog kínálni, ahol a páciens teljes ellátást kap anélkül, hogy egyik kórházból a másikba kelljen szállítani” – mondta Pellegrini. S bár az elmúlt napokban felmerült, a kormány érdeklődik a Penta újonnan épülő, Bory városnegyedben található kórháza iránt, a tegnapi tárgyalás után ez jelenleg nem téma. „A befektetési csoport tagjai elmagyarázták a kórház projektjének részleteit, s kiderült, ez még véletlenül sem teljesíti igényeinket” – fűzte hozzá Pellegrini azzal, hogy az esetleges vásárlás abban az esetben jöhetne szóba, ha kibővítenék a kórház szolgáltatásait, a beavatkozások típusát. 

Eduard Maták, a Penta egészségügyi projektjeiért felelős képviselője a miniszterelnökkel való találkozó után elmondta, még akkor sem adnák el az államnak a kórházat, ha meg akarná venni. „Egészen biztos, hogy nem adnánk el a kórházat önmagában, ha már, akkor az egész Svet Zdravia hálózatot, de azt sem az államnak, mert azt kisajátításnak hívják” – mondta Maták. Pellegrini szerint, ha nem sikerül megegyezni a Penta kórházának felvásárlásában, az állam saját zsebből fogja finanszírozni a központi pozsonyi egyetemi kórház megépítését.(dp, TASR)

Lapunk kiadója a Penta befektetőcsoportba tartozik. 

Bevezető
Pozsony |

Nem tudott megegyezni Peter Pellegrini kormányfő a Penta befektetési csoport képviselőivel a fővárosban épülő új kórházuk eladásáról.

Település / hely
Pozsony
Rovatoldalon kiemelt
Nem kiemelt
Komment kikapcsolva
Bekapcsolva
Bevezető mint galéria
Ki
Szerző
ÚJ SZÓ ONLINE
WHO: Minél kevesebb időt töltsön a gyerek a képernyők előtt
WHO: Minél kevesebb időt töltsön a gyerek a képernyők előtt Hegedűs Norbert 2019. 04. 24., sze - 17:45
baba mobil képernyő
Friss ikon
Off
Törzs

A nemzetközi szervezet szerint kettő és négy éves kor között is legfeljebb napi egy órát, de inkább kevesebbet engedélyezzenek a szülők a gyerekeknek a tévé vagy más képernyő előtt, ideértve a számítógépes játékokat is. 

A WHO új ajánlásai arra irányulnak, hogy a szülők ne ültessék passzívan a képernyők elé a kicsiket, ne adjanak a kezükbe tabletet vagy mobiltelefont szórakoztatásul. A szervezet ezzel a gyermekkori mozgásszegénység ellen küzd, mivel a kevés mozgás, testedzés globálisan vezető kockázati tényezője az idő előtti halálozásnak és az elhízás okozta betegségeknek.

A BBC News kiemelte, hogy a WHO először fogalmazott meg öt év alatti gyermekek számára ajánlást a fizikai aktivitással, mozgásszegény viselkedéssel és az alvással kapcsolatban.

Az új irányelveket a WHO vasárnap Glasgowban, az elhízással foglalkozó európai kongresszuson ismerteti részletesen.

Az ajánlások között szerepel, hogy a kisbabák egyáltalán ne töltsenek időt képernyő előtt, sokat mozogjanak, és legalább harminc percig a hasukon feküdjenek.

Az újszülöttek számára fontos a 14-17 óra alvás, négy és 11 hónapos kor között pedig a 12-16 óra alvás ajánlott. Ebben a korosztályban egyszerre egy óránál többet ne töltsön a gyerek bekötve babakocsiban, ülésben vagy babahordóban - figyelmeztetnek a szervezet kutatói.

Az egy és két év közötti kisgyerekek számára napi legalább három órás fizikai aktivitást, legfeljebb egy órai képernyőidőt és 10-13 óra alvást ajánl a WHO. Ebben a korcsoportban szintén nem ajánlott egyszerre egy óránál több időre korlátozni a gyerekek mozgását, például a kocsiülésbe bekötve.

A WHO az ajánlásokat a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján fogalmazta meg. A képernyő előtt töltött idővel kapcsolatban azonban továbbra sem született olyan meghatározó kutatás, amely egyértelműen megállapítaná, milyen károsodásokat okoz, illetve milyen haszna lehet.

Juana Willumsen, az ajánlások egyik kidolgozója azt tanácsolta a szülőknek, hogy a passzívan a képernyő előtt töltött időt változtassák inkább értékes együttlétté: például olvassanak a gyerekeknek, mert az fejleszti a nyelvi készségeiket.

A szakértő szerint az olyan tévés gyermekprogramok, amelyek arra bíztatják a kicsiket, hogy mozogjanak közben, nézhetők, de ezeket is jobb, ha a szülő vagy gondviselő együtt nézi velük, és segít a feladatokban vagy abban, hogy be tudjanak kapcsolódni a tevékenységbe.

Az Egyesült Államokban 18 hónapos kor előtt nem ajánlják a gyerekeknek a képernyőnézést, Kanadában kétéves kor a határ - ismertette a BBC News hozzátéve, hogy Nagy-Britanniában nincs ilyen hivatalosan ajánlott limit.

Bevezető

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) új ajánlása szerint kétéves koruk előtt ne ültessék semmilyen képernyő elé passzívan a gyerekeket a szülők, gondviselők. 

Rovatoldalon kiemelt
Nem kiemelt
Komment kikapcsolva
Bekapcsolva
Bevezető mint galéria
Ki
Szerző
MTI