Mapa stránok Dnes je piatok , 13. december 2019, meniny má Lucia , zajtra Branislava/Bronislava
Počasie
Správy SME

Aktuality

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Zverejnenie emailovej adresy

na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka 

do okrskovej volebnej komisie a žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu 


Obec Čierna v súlade s § 169 ods. 6. zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach
 výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov
 z v e r e j ň u j e
 elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka
 do okrskovej volebnej komisie a žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu, 
ktorá je nasledovná: oucierna@cierna.euVoľby
prezidenta Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu  16. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať

v sobotu  30. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je   zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.

Prekážkou práva byť volený je

Ÿ výkon trestu odňatia slobody,

Ÿ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič  uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne,

najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019) v úradných hodinách obce.

Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej forme tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019),

elektronicky tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú (e-mailovú) adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi

Ÿ meno a priezvisko,

Ÿ rodné číslo,

Ÿ štátnu príslušnosť,

Ÿ adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

Ÿ korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz (ak je odlišná od adresy trvalého pobytu).

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019).

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi

Ÿ meno a priezvisko,

Ÿ rodné číslo,

Ÿ štátnu príslušnosť,

Ÿ adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak  len s hlasovacím preukazom.

Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb,
ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.

V

Spôsob hlasovania

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku, nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostavil sa v deň konania volieb do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť predložením slovenského cestovného dokladu a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine, ktorého vzor zverejní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojom webovom sídle. Okrsková volebná komisia takéhoto voliča dopíše do zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine pripojí k zoznamu voličov. Potom okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Ak volič zakrúžkuje viac poradových čísiel kandidátov, je takýto hlasovací lístok neplatný. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravený hlasovací lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb.

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie vložiť iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nesprávne upravený hlasovací lístok do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

***

Ďalšie informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke

www.minv.sk/?volby-prezidentsrA Szlovák Köztársaság

elnökének választása

Tájékoztatás a választópolgárok részére

I

A választás időpontja

A Szlovák Köztársaság elnökének választása

2019 03. 16. szombaton 7:00 órától 22:00 óráig tart.

Ha a választás első fordulójában a köztársaságielnök-jelöltek egyike sem szerzi meg a választók érvényes szavazatainak több mint a felét, a választás második fordulója

2019 03. 30. szombaton 7:00 órától 22:00 óráig tart.

II

Választójog

A Szlovák Köztársaság elnökének megválasztására választójoggal rendelkezik a Szlovák Köztársaság minden olyan állampolgára, akinek választójoga van a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába, azaz minden olyan szlovák állampolgár, aki legkésőbb a választás napján betölti 18. életévét.

Akadályoztatást jelent a választójog gyakorlásában a személyi szabadság korlátozása a közegészség védelme érdekében.

III

Választhatóság joga

A Szlovák Köztársaság elnökévé a Szlovák Köztársaság olyan állampolgára választható, aki a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa képviselőjévé választható, és a választások napján betöltötte a 40. életévét.

Akadályoztatást jelent a választhatóság jogának gyakorlásában

Ÿ a szabadságvesztés-büntetés töltése,

Ÿ jogerős ítélet szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt, amennyiben az ítélet nem került törlésre,

Ÿ a cselekvőképességtől való megfosztottság.

IV

Választói igazolvány

Azon választópolgár, aki állandó lakhellyel rendelkezik a Szlovák Köztársaság területén és a választások napján nem tud az állandó lakhelyén választani abban a választókörzetben, amelynek választói jegyzékében be van jegyezve, kérheti az állandó lakhelye szerinti községet választói igazolvány kiadására. A község a kérelem alapján a választópolgár részére választói igazolványt állít ki, és törli őt a választói névjegyzékből azzal a megjegyzéssel, hogy számára választói igazolvány került kiállításra.

A választói igazolvány feljogosít a választói névjegyzékbe való bejegyzésre bármely választókörzetben.

A község a választópolgár részére csak a köztársaságielnök-választás azon napjára állítja ki a választói igazolványt, amelyet a választópolgár a kérelemben feltüntetett. A választópolgár kérheti az állandó lakhelye szerinti községet választói igazolvány kiállítására a köztársaságielnök-választás mindkét fordulójára egyidejűleg. Ennek a kívánalomnak nyilvánvalónak kell lennie a választópolgár kérelméből.

A választópolgár kérvényezheti a választói igazolvány kiadását

személyesen,

legkésőbb a választások napja előtti munkanapon (vagyis legkésőbb 2019 3. 15.; a választások második fordulójára vonatkozóan legkésőbb 2019 3. 29.) a községi hivatal nyitvatartási óráiban.

A község haladéktalanul kiadja a választói igazolványt.

okirat formájában úgy,

hogy a választói igazolvány kiadása iránti kérelem legkésőbb a választás napját megelőzően 15 munkanappal kézbesítésre kerüljön a községnek (vagyis legkésőbb 2019 2. 25.; a választások második fordulójára vonatkozóan legkésőbb 2019 3. 11.),

elektronikus úton úgy,

hogy a választói igazolvány kiadása iránti kérelem legkésőbb a választás napját megelőzően 15 munkanappal kézbesítésre kerüljön a községnek (vagyis legkésőbb 2019 2. 25.; a választások második fordulójára vonatkozóan legkésőbb 2019 3. 11.). A község erre a célra közzéteszi a honlapján a kérvények kézbesítésére szolgáló elektronikus (e-mail) címet. Ha a községnek nincs honlapja, a kérvények kézbesítésére szolgáló e-mail címet a község hirdetőtábláján teszi közzé.

A kérvénynek tartalmaznia kell a választópolgár alábbi adatait

Ÿ utónév és családi név,

Ÿ személyi szám,

Ÿ állampolgárság,

Ÿ állandó lakhely címe (település, utca, házszám),

Ÿ levelezési cím, melyre a község kézbesíti a választói igazolványt (ha eltér az állandó lakhely címétől).

a kérelmező által meghatalmazott személy útján

a választói igazolvány kiadása legkésőbb a választások napja előtti utolsó napon (vagyis legkésőbb 2019 3. 15.; a választások második fordulójára vonatkozóan legkésőbb 2019 03. 29.) kérvényezhető.

A kérvénynek tartalmaznia kell a választópolgár alábbi adatait

Ÿ utónév és családi név,

Ÿ személyi szám,

Ÿ állampolgárság,

Ÿ állandó lakhely címe (település, utca, házszám).

Amennyiben a választópolgár a kérvényben nem ad meg más levelezési címet, a község a választói igazolványt a választópolgár állandó lakhelye címére küldi, legkésőbb a kérvény kézbesítését követő három munkanapon belül. A község a választói igazolványt a kérvényben megadott címre küldi ajánlott küldeményként „Saját kézbe”.

Ha a választópolgár az írásbeli vagy elektronikus kérelmében feltünteti, hogy a választói igazolványt más személy veszi át, a kérvényben fel kell tüntetnie e személy utónevét, családi nevét és személyi igazolványának számát. A választópolgár aláírását a kérvényen nem kell hitelesíttetni. Ez a személy köteles a választói igazolvány átvételét saját aláírásával igazolni.

Azon választópolgár, akinek a részére választói igazolvány került kiállításra, választhat az állandó lakhelye szerinti szavazóhelyiségben is, azonban csak a választói igazolvánnyal.

A választói igazolvány a választásoknak csak arra a napjára érvényes, amelynek a dátuma fel van tüntetve rajta és csak a személyi igazolvánnyal együtt.

V

A szavazás módja

A választópolgár a szavazóhelyiségbe érkezve köteles a választókörzeti választási bizottság előtt igazolni személyazonosságát a személyi igazolványa felmutatásával. Ha a választópolgár részére saját kérésére választói igazolvány került kiadásra, a személyi igazolványával együtt felmutatja a választói igazolványt, amelyet a választókörzeti választási bizottság elvesz tőle. Ezután a választóköri választási bizottság bekarikázza a választópolgár sorszámát a választói névjegyzékben és átadja a választópolgárnak a szavazólapot és a község hivatalos bélyegzőjével ellátott üres borítékot.

A Szlovák Köztársaság azon állampolgára, aki legkésőbb a választások napján betöltötte 18. életévét, nincs állandó lakhelye a Szlovák Köztársaság területén, és a választások napján megjelent a választóhelyiségben, személyazonosságát szlovák útlevél felmutatásával igazolja és egyidejűleg a választókörzeti választási bizottságnak felmutat egy becsületbeli nyilatkozatot külföldi állandó lakhelyéről, amelynek a mintáját a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma közzéteszi weboldalán. A választókörzeti választási bizottság az ilyen választópolgárt beírja a választói névjegyzékbe, amit bejegyez a szlovák útlevelébe, és a külföldi állandó lakhelyről szóló becsületbeli nyilatkozatot csatolja a választási névjegyzékhez. Ezután a választóköri választási bizottság átadja a választópolgárnak a szavazólapot és a község hivatalos bélyegzőjével ellátott üres borítékot.

A szavazólap és a boríték átvételét a választópolgár saját kezű aláírásával igazolja a választási névjegyzékben.

Szavazás előtt minden választópolgárnak be kell lépnie a szavazólapok kitöltésére kijelölt elkülönített területre. Annak a választópolgárnak, aki nem lép be erre a területre, a választókörzeti választási bizottság nem teszi lehetővé a szavazást.

A szavazólapok kitöltésére elkülönített területen a választópolgár a szavazólapon bekarikázza annak a jelöltnek a sorszámát, akire a szavazatát kívánja adni. A választópolgár csak egy jelölt sorszámát karikázhatja be. Ha a választópolgár több jelölt sorszámát karikázza be, az ilyen szavazólap érvénytelen. A módosított szavazólapot a választópolgár először a borítékba teszi, azt követően pedig a szavazóurnába.

A választópolgár kérésére a választókörzeti választási bizottság a helytelenül kitöltött szavazólap helyett másikat ad. A helytelenül kitöltött szavazólapot a választópolgár a fel nem használt vagy helytelenül kitöltött szavazólapok elhelyezésére kijelölt urnába helyezi.

Az a választópolgár, aki fogyatékossága miatt vagy azért, mert nem tud olvasni vagy írni, nem tudja önállóan kitölteni a szavazólapot, és ezt a tényt közli a szavazás előtt a választókörzeti választási bizottsággal, jogosult arra, hogy a szavazólapok kitöltésére kijelölt elkülönített területre más, a szavazólapot kitölteni képes személyt vigyen magával, hogy az ő és a törvény utasításai szerint kitöltse a szavazólapot és betegye a borítékba; ez a személy nem lehet a választókörzeti választási bizottság tagja.  A szavazólapok kitöltésére kijelölt elkülönített területre való belépésük előtt a választókörzeti választási bizottság tagja mindkét személyt felvilágosítja a szavazás módjáról és a választások előkészítésének és menetének akadályozása bűncselekményi voltáról.

Azon választópolgár helyett, aki fogyatékossága miatt nem tudja egyedül a szavazóurnába helyezni a borítékot, kérésére más személy is elhelyezheti a borítékot a szavazóurnába, de nem a választókörzeti választási bizottság tagja.

Az a választópolgár, aki elsősorban egészségügyi vagy más komoly okokból nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, kérheti a községet, és a választások napján a választókörzeti választási bizottságot, hogy hordozható szavazóurnába szavazhasson, éspedig kizárólag annak a választókörzetnek az illetékességi területén, amely számára a választókörzeti választási bizottságot létrehozták.

A választópolgár köteles a helytelenül kitöltött szavazólapot a fel nem használt vagy helytelenül kitöltött szavazólapok elhelyezésére kijelölt lepecsételt urnába helyezni, különben kihágást követ el, amelyért 33 eurós bírság kerül kiszabásra.

***

További információk a Szlovák Köztársaság elnökének választásáról a

www.minv.sk/?volby-prezidentsr

weboldalon érhetők el.
15. 1. 2019 5:19:41
Kalendár
novdecember 2019jan
poutstštpisone
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Správy Új szó
Kirgizisztánban zárolták több sajtóorgánum számláit egy oknyomozó riport után
Kirgizisztánban zárolták több sajtóorgánum számláit egy oknyomozó riport után Nagy András 2019. 12. 13., p - 22:10
*
Friss ikon
Off
Törzs

Az RFE/RL, amit még a hidegháború hajnalán alapított az amerikai kongresszus, csütörtökön a honlapján közölte, hogy bírósági döntés alapján zárolták kirgizisztáni szolgálata (Azattyk) és tudósítója, Ali Toktakunov számláit, továbbá a Kloop.kg és a 24.kg elnevezésű hírportálok számláit is. A sajtóorgánumok ellen az oknyomozó riportban szereplő üzletemberek nyújtottak be keresetet, kártérítést követelve jó hírnevük és becsületük megsértése miatt.

A RFE/RL és a Kloop által közösen készített jelentés egy rendkívül szerteágazó korrupciós ügyről szólt, aminek központjában a vámhivatal áll. Az információkat egy 37 éves kínai ujgur üzletember, Aierken Saimati juttatta el hozzájuk. Az illető, biztonságát féltve, török állampolgárságért folyamodott, és november közepén meg is kapta volna, de időközben megölték egy isztambuli kávézóban. A török hatóságok eddig hivatalosan nem tájékoztatták a nyilvánosságot a nyomozás menetéről. A gyilkosság miatt százak tiltakoztak Biskekben, hatékony hatósági fellépést követelve a korrupció ellen.

Az oknyomozó riport szerint a vámhivatal volt helyettes vezetője, Raimbek Matraimov tudtával folyt hamisított termékek csempészése nagyrészt egy kínai születésű, kazah útlevéllel rendelkező ujgur üzletember, Habibula Abdukadir szállítmányozási cégbirodalmán keresztül, és több százmillió dollárt vittek ki illegálisan az országból.

A kirgiz pénzügyőrség vezetője időközben azt mondta, hogy egymilliárd dollárra rúg az összeg.

  •  
Bevezető
Kirgizisztán |

A kirgiz hatóságok zárolták több sajtóorgánum, köztük a Szabad Európa Rádió és társzervezete, a Szabadság Rádió (RFE/RL) helyi szolgálatának számláit, azt követően, hogy közzétettek egy oknyomozó riportot a kirgiz vámhivatal korrupciós ügyeiről és több száz millió dollár illegális kiviteléről - számolt be az MTI. 

Település / hely
Kirgizisztán
Rovatoldalon kiemelt
Nem kiemelt
Komment kikapcsolva
Bekapcsolva
Bevezető mint galéria
Ki
Szerző
MTI
Megnemtámadási paktum nélkül pozitív kampányt ígérnek
Megnemtámadási paktum nélkül pozitív kampányt ígérnek Szalay Hajnalka 2019. 12. 13., p - 18:58
mózes érsek
Friss ikon
Off
Törzs

Míg a novemberi közvélemény-kutatáson az MKP egyedül csupán 3,5%-ot szerzett, addig a legfrissebb, decemberi felmérés az újonnan alakult Magyar Közösségi Összefogásnak 4,3%-os támogatottságot mutat. Mózes Szabolcs, az Összefogás elnöke lapunknak elmondta, őt is meglepte a Focus ügynökség eredménye, elsőre gyengébb eredményt várt. „Ez volt az első felmérés, amelyen a közös listát mérték, és a marketingszakemberek is úgy vélik, el kell telnie bizonyos időnek, hogy az emberek megtanulják az új márkákat, és ez a pártoknál különösképpen igaz. Ezért gondoltuk, hogy az első mérések gyengébbek lesznek. Azt vártuk, hogy ezek a számok kisebbek lesznek, mint a potenciál, de az is, hogy már növekvő a korábbi MKP-s eredményekhez képest, mindenképpen bizakodásra ad okot. Ez azt mutatja, hogy ebben még komolyabb potenciál van” – vélekedik Mózes az eredményekről. Hozzátette, a növekvő tendencia arról tanúskodik, hogy az emberek megújulást akarnak.

„Ami pedig a számokat vagy inkább a trendeket illeti, míg az MKÖ -nál jól látható egy átmeneti eufória, a Híd támogatása növekvő tendenciát mutat. Választóink értékelik azt a munkát, amit elvégeztünk” – közölte lapunkkal Magdeme Klára, a Híd szóvivője.

Mindkét párt hangsúlyozza, hogy a parlamenti választás előtti időszakban pozitív kampányt terveznek, de megnemtámadási szerződés aláírását nem tervezik. Mind a Híd, mind az MKÖ hangsúlyozza, a saját programjukkal akarják megszólítani a választókat, anélkül, hogy a másikat támadnák.

„Ebben a pillanatban ezzel a kérdéssel nem foglalkozunk – reagált lapunknak Magdeme Klára, a Híd szóvivője arra a kérdésre, kötnek-e megnemtámadási szerződést a Magyar Közösségi Összefogással – Tesszük a dolgunkat, a választóinkkal kommunikálunk, nem az újonnan alakult választási párttal. Egy ideális politikai világban ilyen szerződés megkötése nélkül sem lenne sárdobálás. Ez túl naiv elképzelés, de az talán nem az, hogy ha már két listán mérettetjük meg magunkat, a másik fél sem próbálja hazugságokkal megszólítani a választókat. Ha mégis, erre a Híd keményen fog reagálni.”

Hasonlóan vélekedik az Összefogás elnöke, Mózes Szabolcs is. „Nem látom értelmét, hogy legyen egy megnemtámadási szerződés. Nem merült fel ilyesmi, bármiféle megnemtámadási szerződés nélkül sem fogunk negatív kampányt folytatni. A mi kampányunk pozitív lesz, azzal akarjuk megszólítani az embereket, nem a konkurenciával foglalkozunk. Mindezt deklaráltuk is: az egész kampány hangnemének az együttműködésre, a megújulásra kell apellálnia. A magyar választó egyébként sem a támadásra kíváncsi. Az egyik cél is az, hogy betemessük az árkokat, és ebbe nem fér bele a támadás. Az összefogás gondolatát kell eljuttatni az emberekhez” – mondta lapunknak a pártelnök, azzal, hogy az ellenzéki békekötésben közös a kormányváltás gondolata, hiszen ők pontosan megfogalmazták, kikkel nem fognak a jövőben kormányt alakítani.
Az Magyar Közösségi Összefogáshoz hasonlóan a Híd is saját programjával akarja megszólítani a választókat. 

„A Híd sohasem folytatott támadó jellegű kampányt, most sem fog. Ehelyett, mint mindig, most is a saját programjára koncentrál, amely nem jól hangzó ígéretek gyűjteménye, hanem reális és megvalósítható elképzeléseket tartalmaz” – tudatta Magdeme.

A Focus közvélemény-kutató intézet a héten tett közzé pártpreferenciákat. Ezek alapján mind a Híd, mind a Magyar Közösségi Összefogás a szavazatok 4,3%-át szerezte volna meg, ha a parlamenti választást december elején tartották volna.

Bevezető
Pozsony |

Ugyanakkora párt-preferenciája a Magyar Közösségi Összefogásnak és a Hídnak is: 4,3%-os támogatottságot mért a Focus közvélemény-kutató ügynökség mindkét magyar pártnak. 

Település / hely
Pozsony
Rovatoldalon kiemelt
Nem kiemelt
Komment kikapcsolva
Bekapcsolva
Bevezető mint galéria
Ki
Szerző
Szalay Hajnalka
GALÉRIA: Megérkezett Eperjesre az a hatalmas gép, amellyel a Munkácsi utcai házat fogják bontani
GALÉRIA: Megérkezett Eperjesre az a hatalmas gép, amellyel a Munkácsi utcai házat fogják bontani Hegedűs Norbert 2019. 12. 13., p - 18:18
eperjes bontás
Friss ikon
Off
Törzs

A gépet a rendőrség segítségével szállították Eperjesre.

„Ez az egyetlen olyan gép, amelynek elég hosszú a karja a munka elvégzéséhez, a munkásoknak nem is kell ez épület közelébe menniük"

- mondta szerdán (december 11.) Andrea Turčanová, Eperjes polgármestere. Hozzátette, azért kellett Csehországból hozni a gépet, mert Szlovákiában, sem máshol a közelben nincs hasonló, 67 méteres karú berendezés.

A polgármester elmondta, kapcsolatban vannak a statikai szakértőkkel is, hogy megállapítsák, csak a felső emeleteket kell-e lebontani, vagy az egész épületet. Megrongálódott ugyanis az egész szerkezet, leszakadtak a lépcsők, a teljes felújítás nagyon sokba kerülne. A város tárgyal a biztosítótársaságokkal is. Eperjes egymillió euró támogatást kapott a kormánytól. A pénzt az épület stabilizálására fogják fordítani. Ha szükséges, a kormány kész további támogatást nyújtani.

Pénteken (december 6.) történt gázrobbanás egy 12 szintes panelházban. A tragédia hét emberéletet követelt, egy személy eltűnt. Több környező ház lakóinak el kellett hagyniuk otthonukat. Néhányuk szombat délután hazatérhetett.

Megérkezett Eperjesre az a hatalmas gép, amellyel a Munkácsi utcai házat bontani fogják
2019. 12. 13., p - 18:22
Hegedűs Norbert
Gallery images
eperjes bontás
eperjes bontás
eperjes bontás
eperjes bontás
eperjes bontás
eperjes bontás
eperjes bontás
eperjes bontás
eperjes bontás
eperjes bontás
Leírás

TASR-felvételek

Bevezető
Eperjes |

Megérkezett Csehországból Eperjesre az a berendezés, amelynek segítségével lebontják a gázrobbanás során megrongálódott Eperjesi, Munkácsi utcai panelház felső emeleteit - tájékoztatott a rendőrség a közösségi hálón.

Település / hely
Eperjes
Rovatoldalon kiemelt
Nem kiemelt
Komment kikapcsolva
Bekapcsolva
Bevezető mint galéria
Ki
Szerző
TASR