Mapa stránok Dnes je pondelok , 20. január 2020, meniny má Dalibor , zajtra Vincent
Počasie
Správy SME
Polícia zatiaľ obvinenie Trnku nezrušila, prípad študuje Čižnár
Dozorujúci prokurátor spochybnil dôvod na stíhanie bývalého šéfa prokuratúry.
Dobré ráno: Video z Kočnerovej jachty je len začiatok
V Kočnerovej knižnici sa ešte skrývajú ďalšie fotky či videá.
Bödörova výpoveď nesedí s Threemou
Haščák riešil s Kočnerom aj siskára Forischa.

Aktuality

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Zverejnenie emailovej adresy

na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka 

do  okrskovej volebnej komisie a žiadosti o vydanie 

hlasovacieho preukazu

 

 Obec Čierna v súlade s § 169 ods. 6. zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

z v e r e j ň u j e
 elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena 
a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a žiadosti o vydanie hlasovacieho 
preukazu, ktorá je nasledovná:
 oucierna@cierna.euVoľby

do Európskeho parlamentu
na území Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má aj občan Slovenskej republiky, ktorý, nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ani na území iného členského štátu Európskej únie, najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a v deň konania volieb sa zdržiava na území Slovenskej republiky.

Voliť do Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za poslanca Európskeho parlamentu môže byť zvolený

Ÿ   občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

Ÿ   občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši
21 rokov veku, nebol zbavený práva byť volený v členskom štáte Európskej únie, ktorého je štátnym občanom, a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Kandidovať za poslanca Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.

Prekážkou práva byť volený je

Ÿ   výkon trestu odňatia slobody,

Ÿ   právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

Ÿ   pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Zápis občana iného členského štátu Európskej únie do zoznamu voličov

Občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, zapisuje do zoznamu voličov obec, v ktorej má občan iného členského štátu Európskej únie trvalý pobyt, na základe jeho žiadosti a vyhlásenia.

Žiadosť spolu s vyhlásením sa musí predložiť najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 15. apríla 2019), inak právo na zápis do zoznamu voličov zaniká.

Volič, ktorý požiada pre voľby do Európskeho parlamentu o zápis do zoznamu voličov
v inom členskom štáte Európskej únie a zároveň požiada o zápis do zoznamu voličov
v Slovenskej republike sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 100 eur.

V

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne,

najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr  24. 5. 2019) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej forme tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr  03. 05. 2019),

elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr  03. 05. 2019). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadostí na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

Ÿ   meno a priezvisko,

Ÿ   rodné číslo, ak ide o občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené,

Ÿ   štátnu príslušnosť,

Ÿ   adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

Ÿ   korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr  24. 05. 2019).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

Ÿ   meno a priezvisko,

Ÿ   rodné číslo, ak ide o občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené,

Ÿ   štátnu príslušnosť,

Ÿ   adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím preukazom.

Hlasovací preukaz je platný len s občianskym preukazom alebo s pobytovým preukazom občana Európskej únie.

VI

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

Ÿ   vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný,

Ÿ   v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu alebo

Ÿ   na základe slovenského cestovného dokladu, ak nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ani na území iného členského štátu Európskej únie.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo pobytového preukazu občana Európskej únie. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom alebo pobytovým preukazom občana Európskej únie hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ani na území iného členského štátu Európskej únie a dostavil sa v deň konania volieb do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť predložením slovenského cestovného dokladu a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine, ktorého vzor zverejní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojom webovom sídle. Okrsková volebná komisia takéhoto voliča dopíše do zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine pripojí k zoznamu voličov. Potom okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky alebo na jednom z hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov. Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto,
že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur. V prípade hlasovania mimo volebnej miestnosti, volič nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie.

***

Ďalšie informácie k voľbám do Európskeho parlamentu sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky


Európai parlamenti

választások

a Szlovák Köztársaság területén

Tájékoztatás a választópolgárok részére

I

A választások időpontja

Az európai parlamenti választások a Szlovák Köztársaság területén

2019. május 25-én, szombaton 7:00 órától 22:00 óráig tartanak.

II

Választói jog

A Szlovák Köztársaság területén zajló európai parlamenti választásokon a Szlovák Köztársaság minden olyan állampolgára jogosult választani, aki állandó lakhellyel rendelkezik a Szlovák Köztársaság területén, és legkésőbb a választások napján betölti 18. életévét, valamint az Európai Unió más tagországainak állampolgárai, akik állandó lakhellyel rendelkeznek a Szlovák Köztársaság területén, és legkésőbb a választások napján betöltik 18. életévüket.

A Szlovák Köztársaság területén az európai parlamenti választásokon a Szlovák Köztársaság olyan állampolgára is jogosult választani, aki nem rendelkezik állandó lakhellyel a Szlovák Köztársaság területén, sem az Európai Unió más tagországa területén, legkésőbb a választás napján betölti 18. életévét, és a választások napján a Szlovák Köztársaság területén tartózkodik.

Választani az Európai Parlamentbe ugyanazon a választáson csak az Európai Unió egy tagországában lehet.

Akadályoztatást jelent a választójog gyakorlásában a személyi szabadság korlátozása a közegészség védelme érdekében.

III

Választhatóság joga

Az Európai Parlament képviselőjévé választható

Ÿ a Szlovák Köztársaság olyan állampolgára, aki legkésőbb a választások napján betölti a 21. életévét, és állandó lakhellyel rendelkezik a Szlovák Köztársaság területén,

Ÿ az Európai Unió más tagországának állampolgára, aki legkésőbb a választások napján betölti a 21. életévét, akit nem fosztottak meg a választhatóság jogától az Európai Unió azon tagországában, amelyiknek állampolgára, és állandó lakhellyel rendelkezik a Szlovák Köztársaság területén.

Az Európai Parlament képviselőjelöltjeként ugyanazokon a választásokon csak az Európai Unió egy tagországában lehet indulni.

Akadályoztatást jelent a választhatóság jogának gyakorlásában

Ÿ a szabadságvesztés-büntetés töltése,

Ÿ jogerős ítélet szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt, amennyiben az ítélet nem került törlésre,

Ÿ a cselekvőképességtől való megfosztottság.

  IV

Az Európai Unió más tagállama állampolgárának bejegyzése a választói névjegyzékbe

Az Európai Unió más tagállama olyan állampolgárát, aki állandó lakhellyel rendelkezik a Szlovák Köztársaság területén, saját kérelme és nyilatkozata alapján a választói névjegyzékbe az a község jegyzi be, amelyben az Európai Unió más tagállama állampolgárának az állandó lakhelye van.

A kérelmet a nyilatkozattal együtt a választások előtt legkésőbb 40 nappal kell benyújtani, (legkésőbb 2019. április 15-én), különben a választói névjegyzékbe való bejegyzés joga megszűnik.

Az a választópolgár, aki az európai parlamenti választásokhoz az Európai Unió más tagállamában kérvényezi a választói névjegyzékbe való bejegyzését, és egyúttal a Szlovák Köztársaságban is kérvényezi a választói névjegyzékbe való bejegyzését, kihágást követ el, amelyért 100 eurós bírság kerül kiszabásra.

V

Választói igazolvány

Azon választópolgár, aki állandó lakhellyel rendelkezik a Szlovák Köztársaság területén és a választások napján nem tud az állandó lakhelyén választani abban a választókörzetben, amelynek választói névjegyzékében be van jegyezve, kérheti az állandó lakhelye szerinti községet választói igazolvány kiadására. A község a kérelem alapján a választópolgár részére választói igazolványt állít ki, és törli őt a választói névjegyzékből azzal a megjegyzéssel, hogy számára választói igazolvány került kiállításra.

A választói igazolvány feljogosít a választói névjegyzékbe való bejegyzésre bármely választókörzetben.

A választópolgár kérvényezheti a választói igazolvány kiadását

személyesen,

legkésőbb a választások napja előtti munkanapon (azaz legkésőbb 2019. 5. 24-én) a községi hivatal nyitvatartási óráiban. A község haladéktalanul kiadja a választói igazolványt.

okirati formában úgy,

hogy a választói igazolvány kiadása iránti kérelem legkésőbb a választás napját megelőzően
15 munkanappal kézbesítésre kerüljön a községnek (azaz legkésőbb 2019. 05. 03-án),

elektronikus úton (e-mailben) úgy,

hogy a választói igazolvány kiadása iránti kérelem legkésőbb a választás napját megelőzően
15 munkanappal kézbesítésre kerüljön a községnek (azaz legkésőbb 2019. 05. 03-án). A község erre a célra közzéteszi a honlapján a kérvények kézbesítésére szolgáló elektronikus címet. Ha a községnek nincs honlapja, a kérvények kézbesítésére szolgáló e-mail címet a község hirdetőtábláján teszi közzé.

A kérvénynek tartalmaznia kell a választópolgár alábbi adatait

Ÿ utónév és családi név,

Ÿ személyi szám, ha az Európai unió más tagállamának állampolgáráról van szó, aki állandó lakhellyel rendelkezik a Szlovák Köztársaság területén, a születési dátuma, amennyiben nincs személyi száma,

Ÿ állampolgárság,

Ÿ állandó lakhely címe (település, utca, házszám),

Ÿ levelezési cím, melyre a község kézbesíti a választói igazolványt.

a kérelmező által meghatalmazott személy útján

a választói igazolvány kiadása legkésőbb a választások napja előtti utolsó napon (azaz 2019. 05. 24-én).

A kérvénynek tartalmaznia kell a választópolgár alábbi adatait

Ÿ utónév és családi név,

Ÿ személyi szám, ha az Európai unió más tagállamának állampolgáráról van szó, aki állandó lakhellyel rendelkezik a Szlovák Köztársaság területén, a születési dátuma, amennyiben nincs személyi száma,

Ÿ állampolgárság,

Ÿ állandó lakhely címe (település, utca, házszám).

Amennyiben a választópolgár a kérvényben nem ad meg más levelezési címet, a község a választói igazolványt a választópolgár állandó lakhelye címére küldi, legkésőbb a kérvény kézbesítését követő három munkanapon belül. A község a választói igazolványt a kérvényben megadott címre küldi ajánlott küldeményként „Saját kézbe”.

Ha a választópolgár az írásbeli vagy elektronikus kérelmében feltünteti, hogy a választói igazolványt más személy veszi át, a kérvényben fel kell tüntetnie e személy utónevét, családi nevét és személyi igazolványának számát. A választópolgár aláírását a kérvényen nem kell hitelesíttetni. Ez a személy köteles a választói igazolvány átvételét saját aláírásával igazolni.

Azon választópolgár, akinek a részére választói igazolvány került kiállításra, választhat az állandó lakhelye szerinti szavazóhelyiségben is, azonban csak a választói igazolvánnyal.

A választói igazolvány csak a személyi igazolvánnyal vagy az Európai Unió állampolgárának tartózkodási engedélyével együtt érvényes.

VI

A szavazás módja

A választópolgár a Szlovák Köztársaság területén szavazhat

Ÿ abban a választókörzetben, amelynek a választói névjegyzékébe be van jegyezve,

Ÿ bármely választókörzetben a választói igazolvány alapján vagy

Ÿ szlovák útlevél alapján, ha nincs állandó lakhelye a Szlovák Köztársaság területén, sem az Európai Unió más tagállama területén.

A választópolgár a szavazóhelyiségbe érkezve köteles a választókörzeti választási bizottság előtt igazolni személyazonosságát a személyi igazolványa vagy az Európai Unió állampolgárának tartózkodási engedélye felmutatásával. Ha a választópolgár részére saját kérésére választói igazolvány került kiadásra, a személyi igazolványával vagy az Európai Unió állampolgárának tartózkodási engedélyével együtt felmutatja a választói igazolványt, amelyet a választókörzeti választási bizottság elvesz tőle. Ezután a választóköri választási bizottság bekarikázza a választópolgár sorszámát a választói névjegyzékben és átadja a választópolgárnak a szavazólapokat és a község hivatalos bélyegzőjével ellátott üres borítékot.

Az a választópolgár, aki nem rendelkezik állandó lakhellyel a Szlovák Köztársaság területén, sem az Európai Unió más tagállama területén, és a választások napján megjelent a választóhelyiségben, személyazonosságát szlovák útlevél felmutatásával igazolja és egyidejűleg a választókörzeti választási bizottságnak felmutat egy becsületbeli nyilatkozatot külföldi állandó lakhelyéről, amelynek a mintáját a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma közzéteszi weboldalán. A választókörzeti választási bizottság az ilyen választópolgárt beírja a választói névjegyzékbe, amit bejegyez a szlovák útlevelébe, és a külföldi állandó lakhelyről szóló becsületbeli nyilatkozatot csatolja a választási névjegyzékhez. Ezután a választóköri választási bizottság átadja a választópolgárnak a szavazólapokat és a község hivatalos bélyegzőjével ellátott üres borítékot.

A szavazólapok és a boríték átvételét a választópolgár saját kezű aláírásával igazolja a választási névjegyzékben.

Szavazás előtt minden választópolgárnak be kell lépnie a szavazólapok kitöltésére kijelölt elkülönített területre. Annak a választópolgárnak, aki nem lép be erre a területre, a választókörzeti választási bizottság nem teszi lehetővé a szavazást.

A szavazólapok kitöltésére kijelölt elkülönített területen a választópolgár a szavazólapok közül egyet további kitöltés nélkül behelyez a borítékba vagy a szavazólapok egyikén megjelöli elsőbbségi szavazatát legfeljebb két jelölt sorszámának bekarikázásával. Ezután a választópolgár a szavazólapot behelyezi a borítékba és azt követően a szavazóurnába.   

A választópolgár kérésére a választókörzeti választási bizottság a helytelenül kitöltött szavazólapok helyett másikat ad. A helytelenül kitöltött szavazólapokat a választópolgár a fel nem használt vagy helytelenül kitöltött szavazólapok elhelyezésére kijelölt urnába helyezi.

Az a választópolgár, aki fogyatékossága miatt vagy azért, mert nem tud olvasni vagy írni, nem tudja önállóan kitölteni a szavazólapot, és ezt a tényt közli a szavazás előtt a választókörzeti választási bizottsággal, jogosult arra, hogy a szavazólapok kitöltésére kijelölt elkülönített területre más, a szavazólapot kitölteni képes személyt vigyen magával, hogy az ő és a törvény utasításai szerint kitöltse a szavazólapot és betegye a borítékba; ez a személy nem lehet a választókörzeti választási bizottság tagja. A szavazólapok kitöltésére kijelölt elkülönített területre való belépésük előtt a választókörzeti választási bizottság tagja mindkét személyt felvilágosítja a szavazás módjáról és a választások előkészítésének és menetének akadályozása bűncselekményi voltáról.

Az a választópolgár, aki fogyatékossága miatt nem tudja egyedül a szavazóurnába helyezni a borítékot, kérheti, hogy a borítékot az ő jelenlétében más személy helyezze be a szavazóurnába, de nem a választókörzeti választási bizottság tagja.

Az a választópolgár, aki elsősorban egészségügyi vagy más komoly okokból nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, kérheti a községet, és a választások napján a választókörzeti választási bizottságot, hogy hordozható szavazóurnába szavazhasson, éspedig kizárólag annak a választókörzetnek az illetékességi területén, amely számára a választókörzeti választási bizottságot létrehozták.

A választópolgár köteles a helytelenül kitöltött szavazólapokat a fel nem használt vagy helytelenül kitöltött szavazólapok elhelyezésére kijelölt lepecsételt urnába helyezni, különben kihágást követ el, amelyért 33 eurós bírság kerül kiszabásra. A választóhelyiségen kívüli szavazás esetén a választópolgár a fel nem használt vagy helytelenül kitöltött szavazólapokat a választókörzeti választási bizottság tagjai előtt megsemmisíti.

***

További információk az európai parlamenti választásokról a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának weboldalán érhetők el
5. 2. 2019 3:26:37
Kalendár
decjanuár 2020feb
poutstštpisone
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Správy Új szó
Putyin új főügyész kinevezését kezdeményezte
Putyin új főügyész kinevezését kezdeményezte Mészáros Richárd 2020. 01. 20., h - 17:51
 Putyin: Oroszország nem készül senkivel háborúzni
Friss ikon
Off
Törzs

A Kreml sajtószolgálata szerint az elnök arra hivatkozva mentette fel a főügyészi tisztséget eddig betöltő Jurij Csajkát, hogy új munkakörbe átirányítja át. A 69. évében járó Csajka 2006 óta töltötte be a főügyészi posztot, megbízatása jövőre járt volna le.

A korábban a főügyészség apparátusában is megfordult, 44 éves Krasznov 2016 óta az SZK második embere. Ő irányította egyebek között az Anatolij Csubajsz volt miniszterelnök-helyettes ellen 2005-ben megkísérelt merénylet, valamint a Sztanyiszlav Markelov emberi jogi ügyvéd, Anasztaszija Baburova újságíró és a Borisz Nyemcov ellenzéki vezető meggyilkolása ügyében folytatott nyomozást. Kinevezését szerdán fogja megtárgyalni a felsőház, két szakbizottság keddi együttes ülésének határozata alapján.

Putyin múlt szerdán a parlament két házához intézett üzenetében alkotmánymódosítások sorát kezdeményezte. Az elnöki beszédet követően testületileg lemondott Dmitrij Medvegyev kormánya. A leköszönt miniszterelnök ezt azzal indokolta, hogy az elnök keze ne legyen a kabinet által sem megkötve a politikai rendszernek a hatalmi ágak egyensúlyát is módosító „megújításakor”.

Az államfő ugyancsak szerdán Mihail Misusztyint jelölte miniszterelnöknek, akit a parlament alsóháza a múlt csütörtökön megerősített tisztségében.

Az alaptörvény tervezett módosításának értelmében az alsóháznak a kormány tagjainak kinevezésében, a felsőháznak pedig a rendvédelmi szervek és bíróságok vezetőinek kinevezésében lesz döntő szerepe. A változtatás ügyében az elnök hétfőn törvényjavaslatot terjesztett a parlament alsóháza elé.

Az alkotmánymódosítás-csomag értelmében az elnöki posztot egy személy legfeljebb két ciklus erejéig töltheti majd be. Az erre a tisztségre aspiráló, legalább 35 éves pályázókkal szemben követelmény lesz, hogy az eddigi 10 helyett 25 évig éljenek Oroszországban, és hogy semmilyen más országnak ne lehessenek polgárai, és ott lakhatási engedéllyel sem rendelkezhetnek. Ez a rendelkezés visszamenőleg is érvényes.

A korábbi külföldi állampolgárságra vonatkozó megkötések a TASZSZ ismertetője szerint nem vonatkoznak az olyan orosz állampolgárokra, „akik korábban olyan állam polgárai voltak, amelyet felvettek, vagy amelynek részét felvették az Oroszországi Föderációba”, és folyamatosan ebben az államban vagy területen éltek.

A külföldi állampolgárságra és lakhatási engedélyre vonatkozó megkötések Putyin indítványa értelmében más vezető tisztségekre is kiterjednének.

A javasolt módosítások értelmében a nyugdíjakat rendszeresen indexálnák, az állam által garantált minimálbér pedig nem lehetne alacsonyabb a létminimumnál.

Az indítvány az előzetes egyeztetés jogával ruházná fel a szövetségi tanácsot (a felsőházat) az erőszak- és rendvédelmi szervezetek vezetőinek kinevezése ügyében. Az elnök javaslata alapján a törvényhozásnak ez a kamarája nevezné ki az alkotmány- és a legfelsőbb bíróság elnökét, valamint ezen testületek tagjait is.

Putyin indítványa értelmében az államhatalom szervei működésének összehangolására, valamint a bel-és külpolitika fő irányainak és a társadalmi-gazdasági fejlődés prioritásának meghatározására az elnök létrehívja az államtanácsot. Ilyen nevű szerv eddig csupán konzultatív szervként működött, önálló törvény nem rendelkezett róla.

A 19-ről 11 tagúra csökkentendő létszámú alkotmánybíróság az elnök felkérésére normakontrollt gyakorolhat majd a törvénytervezetek ügyében.

A módosítások értelmében az államközi szervek alkotmányellenesnek ítélt határozatait Oroszország nem fogja végrehajtani. A megváltoztatott alaptörvény értelmében a helyi önkormányzat és az államhatalom szervei a közhatalom egységes rendszerét alkotják.

Az alsóház szakbizottsága kedden, plenáris ülése pedig csütörtökön tárgyalja az elnök indítványait. Az elnök által az alkotmány módosítására felkért, 75 tagú munkacsoport az alkotmány 14 cikkének módosítását kérte.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfőn közölte, hogy az alkotmánymódosítás-csomagról megtartandó, nem kötelező érvényű országos szavazás formájáról és időpontjáról még nem született döntés. Hozzátette, hogy Misusztyin még nem ismertette Putyinnal az új kormány összetételét.

A kabinet névsorának előterjesztésére egyébként a miniszterelnöknek a kinevezésétől kezdve egy hét áll a rendelkezésére. Nem hivatalos értesülések szerint az országos szavazást még tavasszal meg fogják tartani.

Számos elemző és ellenzéki politikus szerint az alkotmányban végrehajtandó változásokkal Putyin azt szándékozik előkészíteni, hogy a 2024-ben lejáró elnöki mandátumát követően megpróbáljon valamilyen formában hatalmon maradni. Ilja Jasin, a Kreml ismert bírálója, Alekszej Navalnij vezető ellenzéki aktivista szövetségese hétfőn közölte, hogy Moszkvában február 29-én koordinált ellenzéki tömegmegmozdulást terveznek megtartani az államfő azon gyanított terve ellen, hogy örökké hatalmon maradjon. Bejelentette, hogy a részvevők kérni fogják a moszkvai polgármesteri hivataltól a megmozdulás engedélyeztetését.

Az illetékes fővárosi hivatal a hét végén közölte, hogy február 1-jére jóváhagyta egy 10 ezer fősre meghirdetett, a tervezett alkotmánymódosítás elleni tüntetés megtartását a Szaharov sugárúton. Az orosz fővárosban ellenzéki aktivisták szórványos tiltakozó akciókat tartottak a változások ellen.

Bevezető
Moszkva |

Igor Krasznovnak, az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) elnökhelyettesének főügyésszé kinevezését kezdeményezte hétfőn az orosz parlament felsőházánál Vlagyimir Putyin orosz elnök.

Település / hely
Moszkva
Rovatoldalon kiemelt
Nem kiemelt
Komment kikapcsolva
Bekapcsolva
Bevezető mint galéria
Ki
Szerző
MTI
Schäfer: „Egyértelmű volt, hogy a DAC-ba akarok igazolni”
Schäfer: „Egyértelmű volt, hogy a DAC-ba akarok igazolni” Mészáros György 2020. 01. 20., h - 17:48
Schäfer András
Friss ikon
Off
Törzs

A Zbrojovka Brnótól elszenvedett 5:0-s vereség alkalmával lépett először pályára a DAC csapatában, milyenek voltak az első benyomásai a meccsről és a csapatról?

A meccsről elég rossz, nyilván senki sem ilyen bemutatkozásra vágyik. Viszont a közeg maga, a létesítmény, a MOL Akadémia nagyon professzionális, még az olasz első osztályban sem mindenhol tapasztalni ilyen körülményeket. Nyilván a meccs nem volt pozitív, van hova fejlődnünk, és biztos vagyok benne, hogy fogunk is fejlődni.

Az elmúlt évben Olaszországban légióskodott, először a Genoában, majd a Chievóban. Hogy került a DAC-ba? 

Az utóbbi egy év elég nehéz volt számomra. Még talán az első félév nem is, de a második mindenképpen. A DAC már nyáron érdeklődött irántam, de ekkor még úgy döntöttem, hogy kipróbálom Olaszországot, hiszen a klubom is ezt tanácsolta. Most viszont már ez volt az első számú cél, hogy ide kerüljek. 

Voltak más ajánlatai is? Miért a DAC lett a befutó?

Konkrét ajánlatról nem igazán tudok, legalábbis nem mondták nekem, hiszen mikor meghallottam, hogy a DAC még mindig szeretne, akkor nálam egyértelmű volt, hogy ide szeretnék kerülni. 

Olaszországban nem játszott annyit, amennyit szeretett volna. Az ifibajnokságban, a Primaveraban a Genoa színeiben hatszor, a Chievónál csak egyszer lépett pályára. Ennek ellenére milyen tapasztalatokat gyűjtött légiósként? 

Nagyon sok tapasztalattal gazdagodtam, jókkal és rosszakkal is. Megtanultam egy nyelvet, úgyhogy nyilván van pozitív oldala is. Sajnos az az egy év játék nélkül nem jött jól. 

Mi volt a gond, miért nem sikerült Olaszországban bejátszania magát a kezdőbe egyik csapatnál sem? 

Talán, még így elsőre túl nagy ugrás volt. Én mindent megtettem, őszinte lelkiismerettel távoztam. Nyilván nem így terveztem, de nem tudok mit csinálni már ezzel, meg kell találni a helyes utat, és még vissza lehet Olaszországba kerülni.

Hogyan fogadtak a játékosok Dunaszerdahelyen? 

Mindenki nagyon barátságos, nem csak a játékosok, de a csapatvezetés is. Úgyhogy mondhatni nagyon jól. 

Mit szól a MOL Arénában uralkodó meccshangulatról? 

Igen, igen. az nagyon durva! Mindenképpen szeretném megtapasztalni!

Mik a céljai a tavaszi idényre?

Minél sikeresebb lenni a DAC csapatával, és minél többet játszani. 

A pályán hol érzi magát a legjobban? A Transfermarkt bal oldali középpályásként jegyzi, de a brünniek ellen a középpálya közepén kapott helyet. 

Én ilyen box-to-box, nyolcas pozícióban érzem a legjobban magam. De a balszélső pozícióját is nagyon szeretem. Ha sok labdát kapok, akkor az irányító, a tízes posztját is szeretem.

Milyen információi vannak a szlovák bajnokságról, látott már itteni meccseket?

Slovan–DAC összecsapást már láttam. Megmondom őszintén, túl gyakran nem néztem szlovák bajnoki meccseket. Így, hogy ide kerültem, belenéztem néhány videóba, szerintem hajtós bajnokság, nagyon sok fiatal játszik, úgyhogy pozitívak a benyomásaim. 

Matej Oravec fél év elteltével távozik a DAC-ból. A nagyszombati Spartak neveltje, aki nyáron Podbrezováról érkezett Dunaszerdahelyre, elfogadta az észak-amerikai MLS-ben szereplő Philadelphia Union ajánlatát. Új klubjával hároméves szerződésben állapodott meg. „Szép emlékekkel távozom a DAC-ból, és szorítok a srácoknak, hogy még beleszólhassanak a bajnoki címért vívott harcba, és hogy a kupában is sikeresek legyenek”– mondta búcsúzóul Oravec. ⋌(fcdac.sk)

Cím
Oravec a Philadelphiába igazolt
Bevezető

A DAC labdarúgócsapatának új igazolása, Schäfer András Olaszországban a Genoa és a Chievo utánpótláscsapatában is szerepelt. A 20 éves játékos az MTK-tól érkezett kölcsönbe a sárga-kékekhez. A hétvégi, brünniek elleni edzőmeccs után válaszolt az újságírók kérdéseire.

Rovatoldalon kiemelt
Nem kiemelt
Komment kikapcsolva
Bekapcsolva
Bevezető mint galéria
Ki
Szerző
Mészáros György
Banksy-kiállítás érkezik Budapestre
Banksy-kiállítás érkezik Budapestre Juhász Katalin 2020. 01. 20., h - 17:45
dd
Friss ikon
Off
Törzs

„Behozza nekünk a világ különböző pontjain, mállott vakolaton, üres téglafalon vagy egy sivár felüljárón megjelent műveket a kiállítótérbe, és újragondolva mutatja be az ismeretlen zseni alkotásait, hogy a művek esszenciális üzenetét festmények, fotók, printek formájában egy izgalmas kiállítási élménybe sűrítve közvetítse”

– mondta Sáfár Zoltán, a Godot Kortárs Művészeti Intézet alapító-tulajdonosa. 

Habár az álnéven elhíresült street art művész kilétét homály fedi, alkotásai annál ismertebbek, erőteljes politikai és társadalomkritikai szemléletének, szarkasztikus humorának, a képekbe sűrített iróniájának köszönhetően. Politikai aktivistaként is küzd az erőszak, a kapzsiság és a fogyasztói társadalom mértéktelensége ellen, valamint bristoli Robin Hood-ként áll ki a szegények, az elnyomottak és a kisebbségek mellett. Alkotásai hatalmas összegekért cserélnek gazdát, falakra fújt műveit pedig plexilapokkal fedik le, hogy ne rongálódjanak meg. 

Bevezető
Budapest |

A titokzatos brit utcaművész, Banksy csaknem hetven alkotását állítják ki február 1-től a Tesla Loftban,  a Godot Kortárs Művészeti Intézet szervezésében. Az Art of Banksy: Without Limits egy utazó tárlat, amelyet korábban már tíz világváros közönsége láthatott.

Település / hely
Budapest
Rovatoldalon kiemelt
Nem kiemelt
Komment kikapcsolva
Bekapcsolva
Bevezető mint galéria
Ki
Szerző
Juhász Katalin