Mapa stránok Dnes je pondelok , 20. január 2020, meniny má Dalibor , zajtra Vincent
Počasie
Správy SME
Polícia zatiaľ obvinenie Trnku nezrušila, prípad študuje Čižnár
Dozorujúci prokurátor spochybnil dôvod na stíhanie bývalého šéfa prokuratúry.
Minúta po minúte: Na súde budú vypovedať Kuciakovi kolegovia
Pojednávanie bude bez Kočnera, prítomný je iba Szabó.
Dobré ráno: Video z Kočnerovej jachty je len začiatok
V Kočnerovej knižnici sa ešte skrývajú ďalšie fotky či videá.

Aktuality

Voľby do NR SR 2020

Zverejnenie e-mailovej adresy

na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka

 do okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR v roku 2020

 

 Obec Čierna v súlade so schváleným Harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020, zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

        oucierna@cierna.euObec Čierna oznamuje, že na doručenie žiadostí o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 bude slúžiť 

e-mailová adresa:

oucierna@cierna.eu


Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

-  nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,

- má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia.


Informácie o podmienkach hlasovania poštou sú uvedené na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: https://www.minv.sk/?nr20-info1Voľby

do Národnej rady Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky,
ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Prekážkou práva byť volený je

Ÿ   výkon trestu odňatia slobody,

Ÿ   právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

Ÿ   pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

Ÿ   vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo

Ÿ   v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

Ÿ   nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,

Ÿ   má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.

V

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

 

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne,

najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020) v úradných hodinách obce.

Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne v listinnej forme tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020),

elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

Ÿ   meno a priezvisko,

Ÿ   rodné číslo,

Ÿ   štátnu príslušnosť,

Ÿ   adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

Ÿ   korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

Ÿ   meno a priezvisko,

Ÿ   rodné číslo,

Ÿ   štátnu príslušnosť,

Ÿ   adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

VI

Voľba poštou

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to

písomne (v listinnej forme) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 1. 2020)

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

- elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 1. 2020).

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

Ÿ meno a priezvisko,

Ÿ rodné číslo,

Ÿ adresu trvalého pobytu,

Ÿ adresu miesta pobytu v cudzine.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

Ÿ obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,

Ÿ hlasovacie lístky,

Ÿ návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“ vypísanou adresou obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa,

Ÿ poučenie o spôsobe hlasovania.

Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020).

***

Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke

www.minv.sk/?volby-nrsrVálasztások

a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába

Tájékoztató a választópolgár részére

I

A választások napja és időpontja

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába való választásokra 

2020. 02. 29., szombaton 7:00 órától 22:00 óráig kerül sor.

II

Szavazati jog

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába történő választásokon szavazati joggal rendelkezik a Szlovák Köztársaság minden olyan polgára, aki betöltötte a 18. életévét, és akinek a szavazati joga nem esik korlátozás alá.

Akadályoztatást jelent a választójog gyakorlásában a személyi szabadság korlátozása a közegészség védelme érdekében.

III

Választhatóság joga [passzív választójog]

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának képviselőjévé a A Szlovák Köztársaság minden olyan polgára megválasztható, aki betöltötte a 21. életévét, és a Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkezik.

A választhatóság akadálya

Ÿ  a szabadságvesztés büntetésének töltése,

Ÿ  szándékos bűncselekményért való elítélés, amennyiben az ítélet nem került törlésre a nyilvántartásból,

Ÿ  jogképesség megvonása.

IV

A választás módja

A választópolgár a Szlovák Köztársaság területén szavazhat

Ÿ  abban a választókörzetben, ahol jegyezve van a választók jegyzékében, vagy

Ÿ  bármilyen más választókörzetben szavazói igazolvány alapján.

A választópolgár a Szlovák Köztársaság területén kívül szavazhat postai úton, ha

Ÿ  nem rendelkezik állandó lakhellyel a Szlovák Köztársaság területén és kérelem alapján a választók külön jegyzékében van bejegyezve,

Ÿ  a Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkezik és a választások ideje alatt annak területén kívül tartózkodik, és a lakcíme szerinti községnél postai úton kérvényezi a szavazás lehetőségét,

 V

Szavazói igazolvány

A Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkező választópolgár, aki a választások napján nem tud szavazni az állandó lakhelyén abban a választókörzetben, ahol jegyezve van a választók jegyzékében, az állandó lakhelye szerinti községnél szavazói igazolvány kiadását kérvényezheti. A község a kérelem alapján a választópolgárnak kiadja a szavazói igazolványt és a választói jegyzékéből kihúzza őt a szavazói igazolvány kiadására utaló megjegyzéssel.

A szavazói igazolvány lehetővé teszi, hogy bejegyzésre kerüljön bármelyik választói körzet választói jegyzékében.

A választó a szavazói igazolvány kiadását kérvényezheti

személyesen, legkésőbb a választások előtti utolsó munkanapon (tehát legkésőbb 2020. 02. 28.) a község ügyfél fogadási ideje alatt.

A község a szavazói igazolványt haladéktalanul kiadja.

okirat formájában úgy, hogy a szavazói igazolvány kiadására vonatkozó kérvény a község részére legkésőbb 15 munkanappal (tehát legkésőbb 2020. 02. 10.) a választások előtt kézbesítésre kerüljön,

elektronikus levélben (e-mailben) úgy, hogy a szavazói igazolvány kiadására vonatkozó kérvény a község részére legkésőbb 15 munkanappal (tehát legkésőbb 2020. 02. 10.) a választások előtt kézbesítésre kerüljön. A község ezen célból a honlapján nyilvánosságra hozza a kérvények fogadását szolgáló elektronikus levelezési címet. Amennyiben a község nem rendelkezik honlappal, a kérvények fogadását szolgáló elektronikus levelezési címet a község hivatalos hirdetőtábláján teszi közzé.

A kérvénynek tartalmaznia kell a választópolgár alábbi adatait

Ÿ  keresztnév és vezetéknév,

Ÿ  személyi szám,

Ÿ  állampolgárság,

Ÿ  állandó lakcím (község, utca, házszám),

Ÿ  levelezési cím, amelyre a község kézbesíti a szavazói igazolványt.

kérelmező által felhatalmazott személy közvetítésével

kérelmezni lehet a szavazói igazolvány kiadását legkésőbb a választások előtti napon (tehát legkésőbb 2020. 02. 28.).

A kérvénynek tartalmaznia kell a választópolgár alábbi adatait

Ÿ  keresztnév és vezetéknév,

Ÿ  személyi szám,

Ÿ  állampolgárság,

Ÿ  állandó lakcím (község, utca, házszám).

A község legkésőbb a kérvény kézbesítésétől számított három napon belül elküldi a szavazói igazolványt a választópolgár állandó lakcímére, hacsak a kérvényben nem ad meg más levelezési címet. A község a szavazói igazolványt „Saját kézbe“ küldi el ajánlott küldemény formájában a kérvényben megadott címre.

Amennyiben a választópolgár írásos, vagy elektronikus módon beadott kérelmében közli, hogy a szavazói igazolványt más személy veszi át, a kérelemben közölnie kell annak kereszt- és vezetéknevét, valamint a személyi igazolvány számát. Ez a személy köteles a szavazói igazolvány átvételét aláírásával igazolni.


 VI

Postai úton történő szavazás

A Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkező választópolgár, aki a választások idején annak területén kívül tartózkodik

A Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkező választópolgár, aki a választások idején annak területén kívül tartózkodik, a lakcíme szerinti községnél postai úton kérvényezheti a szavazás lehetőségét, mégpedig

írásban (okirat formájában) úgy, hogy a postai úton történő szavazás iránti kérvény kézbesítésre kerüljön a község (községi hivatal) címére legkésőbb 50 nappal a választások napja előtt (tehát legkésőbb)

A meghatározott határidőn túl kézbesített kérvény nem vétetik figyelembe.

elektronikus levélben (e-mailben) úgy, hogy a postai úton történő szavazás iránti kérvény kézbesítésre kerüljön a község elektronikus levelezési címére legkésőbb 50 nappal a választások napja előtt (tehát legkésőbb 2020. 01.10.)

A meghatározott határidőn túl kézbesített kérvény nem vétetik figyelembe.

A postai úton történő szavazásra vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár alábbi adatait:

Ÿ  keresztnév és vezetéknév,

Ÿ  személyi szám,

Ÿ  állandó lakhely:

Ÿ  külföldi lakhely címe.

Amennyiben a kérvény eleget tesz a törvény által meghatározott formai követelményeknek, a község legkésőbb 35 nappal a választások napja előtt elküldi a postai úton való szavazást kérő választópolgárnak a külföldi tartózkodási helyére

Ÿ  a község hivatalos bélyegzőjének lenyomatával ellátott borítékot,

Ÿ  szavazólapokat,

Ÿ  válaszborítékot (amely tartalmazza a „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“ feliratot, a községnek címzettként, a választópolgárnak pedig feladóként leírt címét),

Ÿ  a szavazás módjáról való tájékoztatást.

A (a szavazás módjáról való tájékoztatás szerinti) szavazás után a választópolgár a szavazólapot a község hivatalos bélyegzőjének lenyomatával ellátott borítékba helyezi és leragasztja azt. A leragasztott borítékot belehelyezi abba a válaszborítékba, amelyet el fog küldeni. A válaszboríték postai úton való elküldésével kapcsolatos költségeket a feladó téríti.

A szavazás végeredményébe beleszámítódnak az olyan szavazólapok szavazatai is, amelyek a választópolgár állandó lakcíme szerinti községhez legkésőbb a választások előtti utolsó munkanapon (tehát legkésőbb 2020. 01.10.) kerültek kézbesítésre.

***

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába való választásokkal kapcsolatos további információk az alábbi honlapon találhatók

www.minv.sk/?volby-nrsr28. 10. 2019 0:17:11
Kalendár
decjanuár 2020feb
poutstštpisone
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Správy Új szó
Putyin új főügyész kinevezését kezdeményezte
Putyin új főügyész kinevezését kezdeményezte Mészáros Richárd 2020. 01. 20., h - 17:51
 Putyin: Oroszország nem készül senkivel háborúzni
Friss ikon
Off
Törzs

A Kreml sajtószolgálata szerint az elnök arra hivatkozva mentette fel a főügyészi tisztséget eddig betöltő Jurij Csajkát, hogy új munkakörbe átirányítja át. A 69. évében járó Csajka 2006 óta töltötte be a főügyészi posztot, megbízatása jövőre járt volna le.

A korábban a főügyészség apparátusában is megfordult, 44 éves Krasznov 2016 óta az SZK második embere. Ő irányította egyebek között az Anatolij Csubajsz volt miniszterelnök-helyettes ellen 2005-ben megkísérelt merénylet, valamint a Sztanyiszlav Markelov emberi jogi ügyvéd, Anasztaszija Baburova újságíró és a Borisz Nyemcov ellenzéki vezető meggyilkolása ügyében folytatott nyomozást. Kinevezését szerdán fogja megtárgyalni a felsőház, két szakbizottság keddi együttes ülésének határozata alapján.

Putyin múlt szerdán a parlament két házához intézett üzenetében alkotmánymódosítások sorát kezdeményezte. Az elnöki beszédet követően testületileg lemondott Dmitrij Medvegyev kormánya. A leköszönt miniszterelnök ezt azzal indokolta, hogy az elnök keze ne legyen a kabinet által sem megkötve a politikai rendszernek a hatalmi ágak egyensúlyát is módosító „megújításakor”.

Az államfő ugyancsak szerdán Mihail Misusztyint jelölte miniszterelnöknek, akit a parlament alsóháza a múlt csütörtökön megerősített tisztségében.

Az alaptörvény tervezett módosításának értelmében az alsóháznak a kormány tagjainak kinevezésében, a felsőháznak pedig a rendvédelmi szervek és bíróságok vezetőinek kinevezésében lesz döntő szerepe. A változtatás ügyében az elnök hétfőn törvényjavaslatot terjesztett a parlament alsóháza elé.

Az alkotmánymódosítás-csomag értelmében az elnöki posztot egy személy legfeljebb két ciklus erejéig töltheti majd be. Az erre a tisztségre aspiráló, legalább 35 éves pályázókkal szemben követelmény lesz, hogy az eddigi 10 helyett 25 évig éljenek Oroszországban, és hogy semmilyen más országnak ne lehessenek polgárai, és ott lakhatási engedéllyel sem rendelkezhetnek. Ez a rendelkezés visszamenőleg is érvényes.

A korábbi külföldi állampolgárságra vonatkozó megkötések a TASZSZ ismertetője szerint nem vonatkoznak az olyan orosz állampolgárokra, „akik korábban olyan állam polgárai voltak, amelyet felvettek, vagy amelynek részét felvették az Oroszországi Föderációba”, és folyamatosan ebben az államban vagy területen éltek.

A külföldi állampolgárságra és lakhatási engedélyre vonatkozó megkötések Putyin indítványa értelmében más vezető tisztségekre is kiterjednének.

A javasolt módosítások értelmében a nyugdíjakat rendszeresen indexálnák, az állam által garantált minimálbér pedig nem lehetne alacsonyabb a létminimumnál.

Az indítvány az előzetes egyeztetés jogával ruházná fel a szövetségi tanácsot (a felsőházat) az erőszak- és rendvédelmi szervezetek vezetőinek kinevezése ügyében. Az elnök javaslata alapján a törvényhozásnak ez a kamarája nevezné ki az alkotmány- és a legfelsőbb bíróság elnökét, valamint ezen testületek tagjait is.

Putyin indítványa értelmében az államhatalom szervei működésének összehangolására, valamint a bel-és külpolitika fő irányainak és a társadalmi-gazdasági fejlődés prioritásának meghatározására az elnök létrehívja az államtanácsot. Ilyen nevű szerv eddig csupán konzultatív szervként működött, önálló törvény nem rendelkezett róla.

A 19-ről 11 tagúra csökkentendő létszámú alkotmánybíróság az elnök felkérésére normakontrollt gyakorolhat majd a törvénytervezetek ügyében.

A módosítások értelmében az államközi szervek alkotmányellenesnek ítélt határozatait Oroszország nem fogja végrehajtani. A megváltoztatott alaptörvény értelmében a helyi önkormányzat és az államhatalom szervei a közhatalom egységes rendszerét alkotják.

Az alsóház szakbizottsága kedden, plenáris ülése pedig csütörtökön tárgyalja az elnök indítványait. Az elnök által az alkotmány módosítására felkért, 75 tagú munkacsoport az alkotmány 14 cikkének módosítását kérte.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfőn közölte, hogy az alkotmánymódosítás-csomagról megtartandó, nem kötelező érvényű országos szavazás formájáról és időpontjáról még nem született döntés. Hozzátette, hogy Misusztyin még nem ismertette Putyinnal az új kormány összetételét.

A kabinet névsorának előterjesztésére egyébként a miniszterelnöknek a kinevezésétől kezdve egy hét áll a rendelkezésére. Nem hivatalos értesülések szerint az országos szavazást még tavasszal meg fogják tartani.

Számos elemző és ellenzéki politikus szerint az alkotmányban végrehajtandó változásokkal Putyin azt szándékozik előkészíteni, hogy a 2024-ben lejáró elnöki mandátumát követően megpróbáljon valamilyen formában hatalmon maradni. Ilja Jasin, a Kreml ismert bírálója, Alekszej Navalnij vezető ellenzéki aktivista szövetségese hétfőn közölte, hogy Moszkvában február 29-én koordinált ellenzéki tömegmegmozdulást terveznek megtartani az államfő azon gyanított terve ellen, hogy örökké hatalmon maradjon. Bejelentette, hogy a részvevők kérni fogják a moszkvai polgármesteri hivataltól a megmozdulás engedélyeztetését.

Az illetékes fővárosi hivatal a hét végén közölte, hogy február 1-jére jóváhagyta egy 10 ezer fősre meghirdetett, a tervezett alkotmánymódosítás elleni tüntetés megtartását a Szaharov sugárúton. Az orosz fővárosban ellenzéki aktivisták szórványos tiltakozó akciókat tartottak a változások ellen.

Bevezető
Moszkva |

Igor Krasznovnak, az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) elnökhelyettesének főügyésszé kinevezését kezdeményezte hétfőn az orosz parlament felsőházánál Vlagyimir Putyin orosz elnök.

Település / hely
Moszkva
Rovatoldalon kiemelt
Nem kiemelt
Komment kikapcsolva
Bekapcsolva
Bevezető mint galéria
Ki
Szerző
MTI
Banksy-kiállítás érkezik Budapestre
Banksy-kiállítás érkezik Budapestre Juhász Katalin 2020. 01. 20., h - 17:45
dd
Friss ikon
Off
Törzs

„Behozza nekünk a világ különböző pontjain, mállott vakolaton, üres téglafalon vagy egy sivár felüljárón megjelent műveket a kiállítótérbe, és újragondolva mutatja be az ismeretlen zseni alkotásait, hogy a művek esszenciális üzenetét festmények, fotók, printek formájában egy izgalmas kiállítási élménybe sűrítve közvetítse”

– mondta Sáfár Zoltán, a Godot Kortárs Művészeti Intézet alapító-tulajdonosa. 

Habár az álnéven elhíresült street art művész kilétét homály fedi, alkotásai annál ismertebbek, erőteljes politikai és társadalomkritikai szemléletének, szarkasztikus humorának, a képekbe sűrített iróniájának köszönhetően. Politikai aktivistaként is küzd az erőszak, a kapzsiság és a fogyasztói társadalom mértéktelensége ellen, valamint bristoli Robin Hood-ként áll ki a szegények, az elnyomottak és a kisebbségek mellett. Alkotásai hatalmas összegekért cserélnek gazdát, falakra fújt műveit pedig plexilapokkal fedik le, hogy ne rongálódjanak meg. 

Bevezető
Budapest |

A titokzatos brit utcaművész, Banksy csaknem hetven alkotását állítják ki február 1-től a Tesla Loftban,  a Godot Kortárs Művészeti Intézet szervezésében. Az Art of Banksy: Without Limits egy utazó tárlat, amelyet korábban már tíz világváros közönsége láthatott.

Település / hely
Budapest
Rovatoldalon kiemelt
Nem kiemelt
Komment kikapcsolva
Bekapcsolva
Bevezető mint galéria
Ki
Szerző
Juhász Katalin
Chelsea–Arsenal rangadó a tévében
Chelsea–Arsenal rangadó a tévében Mészáros György 2020. 01. 20., h - 17:42
sport a tv-ben
Friss ikon
Off
Törzs

9.15 és 13.25 – ČT SPORT: Ifjúsági téli olimpia, alpesi sí
10.25 – NOVA SPORT 1: Sparta Praha–Hradec Králové felkészülési focimeccs
11.00, 12.55 és 14.25 – ČT SPORT: Ifjúsági téli olimpia, műkorcsolya
13.45 – SPORT 2 (magyar): Lóverseny, Kincsem+
14.30 – M4 SPORT: Szlovákia–Hollandia női vízilabda-Eb-negyeddöntő
15.45 – SPORT 1 (magyar): Portugália–Szlovénia férfikézilabda-Eb-középdöntő
16.00 – M4 SPORT: Oroszország–Olaszország női vízilabda-Eb-negyeddöntő
17.00 – ČT SPORT: Chodov–Ivanti Tigers női floorball Cseh Kupa-meccs
17.30 – M4 SPORT: Görögország–Spanyolország női vízilabda-Eb-negyeddöntő
18.00 – NOVA SPORT 2: Bandirma–Vechta férfikosárlabda BL-csoportmeccs
18.00 – SPORT 1 (magyar): Norvégia–Izland férfikézilabda-Eb-középdöntő
18.15 – DIGISPORT 3 (magyar): DVTK Jegesmedvék–Mihalovce hoki Tipsport Liga-meccs
18.15 – SPORT 1 (cseh): Slovan Bratislava–Banská Bystrica hoki Tipsport Liga-meccs
18.30 – NOVA SPORT 1: Nymburk–Nyizsnyij Novgorod férfikosárlabda BL-csoportmeccs
19.00 – M4 SPORT: Magyarország–Franciaország női vízilabda-Eb-negyeddöntő
19.00 – SPORT 2 (magyar): Zaragoza–Mallorca foci Spanyol Kupa-nyolcaddöntő
19.30 – DIGISPORT 2 (magyar): Nantes-Vasas Óbuda női röplabda-BL-csoportmeccs
20.15 – SPORT 1 (magyar): Magyarország–Svédország férfikézilabda-Eb-középdöntő
20.30 – NOVA SPORT 1: Brindisi–PAOK férfikosárlabda BL-csoportmeccs
20.30 – SPÍLER1 TV: Sheffield Utd–Manchester City angol bajnoki focimeccs
21.00 – SPORT 2 (magyar): Napoli–Lazio foci Olasz Kupa-negyeddöntő
21.00 – SPORT 1 (cseh): Sevilla–Levante foci Spanyol Kupa-nyolcaddöntő
21.10 – NOVA SPORT 2: Lyon–Lille foci Francia Kupa-elődöntő
21.15 – DIGISPORT 1 (magyar), PREMIER SPORT: Chelsea–Arsenal angol bajnoki focimeccs
0.55 (szerda) – EUROSPORT 1, EUROSPORT 2: Tenisz, Australian Open, 3. nap
1.35 (szerda) – NOVA SPORT 1: Philaldephia–Pittsburgh hoki NHL-meccs
2.35 (szerda) – NOVA SPORT 2: Dallas–Los Angeles Clippers kosárlabda NBA-meccs

Bevezető

Az angol bajnokságban Chelsea–Arsenal rangadót rendeznek. De megnézhetjük a szlovák és a magyar női vízilabda negyeddöntős meccsét a budapesti Eb-ről. 
 

Rovatoldalon kiemelt
Nem kiemelt
Komment kikapcsolva
Bekapcsolva
Bevezető mint galéria
Ki
Szerző
ÚJ SZÓ-ÖSSZEÁLLÍTÁS