Preskočiť na obsah

Hrobové miesta

Zverejnené 13.1.2022.

                         UPOZORNENIE 

Vážení občania,

    Obec Čierna ako prevádzkovateľ miestnych pohrebísk upozorňuje občanov obce na  uzatvorenie nájomnej zmluvy a zaplatenie hrobových miest.

    Táto povinnosť vyplýva zo

 zákona č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve.

    Nájomné za hrobové miesto je potrebné zaplatiť  do 30. 06. 2022.

                                                                   Ladislav Jámbor

                                                                      starosta

                         FELHÍVÁS

Tisztelt polgárok,

     Ágcsernyő önkormányzata, mint a helyi temető üzemeltetője, felhívja polgáraink figyelmét a bérleti szerződés megkötésére és a sírhelyek kifizetésére.

     Ez a kötelesség a törvény 131/2010 alapján adódik.

     A sírhely bérleti díját 2022. június 30.-ig kell befizetni. 

                                                                    Ladislav Jámbor                                        

                                                                       polgármester